بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات

Documents Available in English

Reports and Documents

Sources


Reports and Documents

اسم فارسی

Title

Prepared by

Year

View

سند تصویب و امضاء شده طرح حفاظت از تالاب ها

CIWP final Project document

CIWP

2005

View

سند تشریحی طرح حفاظت از تالاب های ایران

CIWP full description

CIWP

2003

View

خلاصه اجرایی طرح حفاظت از تالاب ها

CIWP executive summary

CIWP

2003 

View

مجموعه برنامه های کاری طرح حفاظت از تالاب های ایران طی سال های 2005 الی 2012

CIWP Annual Work Plans  2005 - 2012

CIWP

2005-2012

View

گزارش ارزشیابی میان دوره ای- انگلیسی

Mid-Term Evaluation

CIWP

2009

View

مجموعه گزارش های اجرایی طرح حفاظت از تالاب های ایران طی سال 2006 تا 2012

UNDP- GEF, Annual Performance Report (APR)
Project Implementation Review (PIR)
 2006 - 2012

CIWP

2006

View

مجموعه گزارش های خلاصه عملکرد فصلی طرح حفاظت از تالاب های ایران طی سال های 2006 الی 2012

CIWP Quarterly Operational Reports  2006 - 2012

CIWP

2006-2012

View

جزئیات هزینه کرد طرح طی سال های 2005 الی 2012

Expenditure Detail  2005 - 2012

CIWP/UNDP

2005-2012

View

گزارش تشریح شرایط پایه دریاچه پریشان

Lake Parishan
A Concise Baseline Report

CIWP & DOE-East-Azarbayjan

2010

View

گزارش تجزیه و تحلیل ذی نفعان طرح حفاظت از تالاب های ایران

Stakeholder Analysis table

CIWP

2006

View

گزارش هم نهاد مروری بر وضعیت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

An Independent Review : The Status of Water Resources in the Lake Urmia Basin

CIWP

2008

View

مواد آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Workshop Materials on Wetland Mapping and Delineation (LU-LP )

CIWP

2006

View

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

CIWP

2006

View

گزارش های سفر آقای لوئیس کاستا مشاور بین المللی طرح، به مجری ملی و برنامه عمران ملل متحد در سال 2006 , 2007

Mission Report to UNDP and National Project Director

CIWP

2006-2007

View

اسلاید کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Slides on management planning workshop of Lake Urmia

CIWP & DOE-East-Azarbayjan

2007

View

برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

Lake Urmia Integrated Management Plan

CIWP & DOE-West Azarbayjan

2010

View

برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان

Shadegan Wetland integrated management plan

CIWP & DOE-Khuzestan

2011

View

برنامه مدیریت جامع تالاب پریشان

Lake Parishan integrated management plan

CIWP & DOE-Fars

2010

View

برنامه پايش درياچه پريشان

Wetland Monitoring Plan for Lake Parishan

CIWP & DOE-Fars

2009

View

گزارش کارگاه پایش دریاچه پریشان

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Parishan

CIWP & DOE-Fars

2008

View

گزارش ماموریت مشاور ملی تنوع زیستی در منطقه پریشان

Mission Report of Project National Consultant for Biodiversity Issues (Lake Parishan)

CIWP

2009

View

فرمت پیشنهادی جهت تدوین گزارش پایش سالانه تالاب پریشان در سال 1388

Proposed Content List of Integrated Monitoring Annual Report for Lake Parishan 2009

CIWP

2009

View

گزارش کارگاه پایش دریاچه ارومیه

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Urmia

CIWP

2008

View

گزارش کارگاه پایش تالاب پریشان

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Parishan

CIWP

2008

View

گزارش های سفر آقای اندرو براون مشاور بین المللی طرح، به مجری ملی و برنامه عمران ملل متحد در سال های 2007 الی 2010

Andrew brown Mission Reports to UNDP and NPD  2007 - 2010

CIWP

2007-2010

 View

مجموعه صورتجلسات كارگروه تنوع زيستي تالاب پريشان در سال های 2007 تا 2009

Lake Parishan Biodiversity Working Group minutes of Meeting  2007 - 2009

CIWP

2007-2009

View

گزارش ماموريت مشاور تنوع زيستي طرح به تالاب شادگان- آوريل 2009

Biodiversity Consultant's Mission Report to Shadegan Wetland- April 2009

CIWP

2009

 View

طرح پیشنهادی به منظور پایش گونه لویی در تالاب پریشان

Typha Monitoring Report Proposal

CIWP

2010

View

اسلایدهای سمينار تخصصي مديريت و احياء تنوع زيستي

Slides on Technical Seminar: Biodiversity Restoration and Management

CIWP

2011

View

گزارش بررسی مالکیت اراضی در تالاب پریشان

Report on Land Issues in Parishan Lake

CIWP

2008

View

مجموعه گزارش سفرهای آقای ويم گيسن مشاور بین المللی طرح، به مجری ملی و برنامه عمران ملل متحد طی سال های 2007 الی 2011

Wim Giesen Mission Reports to UNDP and National Project Director_  2007 - 2011

CIWP

2007-2011

View

چارچوب گزارش سنتز تالاب شادگان

Framework for Shadegan Wetland-synthesis report

CIWP/DOE,WAPO(KH)

2011

View

مجموعه گزارش سفرهای آقای الكو ون بيك مشاور بین المللی طرح، به مجری ملی و برنامه عمران ملل متحد طی سال های 2006 تا 2009

Eelco Van Beek Mission Reports to UNDP and National Project Director_  2006 - 2009

CIWP

2008

View 

گزارش سفرهای آقای مايك اونستد  مشاور بین المللی طرح، به مجری ملی و برنامه عمران ملل متحد در فوريه و نوامبر سال 2007

Mike Ounsted Mission Reports to UNDP and National Project Director_February and November 2007

CIWP

2007

View

گزارش خلاصه مطالعات تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Drought Risk Management of Lake Urmia Basin (Summary Report)

CIWP & Tarbiat Modares University

2012

View

گزارش راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالابهای
جمهوری اسلامی ایران

National Wetland Conservation Strategy and Action Plan

CIWP

2011

View

اثرات خشکسالی بر روی خروجی های طرح حفاظت از تالاب های ایران

The Impacts of Drought on The Outcomes of The CIWP

CIWP

2011

View

گامی به سوی شکل گیری مجمع مدیران پروژه های تالابی- درس آموخته هایی از مرکز و غرب آسیا و مدیترانه

Towards a community of practice of wetland project managers- Lessons learned from central and west Asia and the Mediterranean

CIWP

2011

View
نقشه طبقه بندی زیستگاه های تالاب پریشان بر اساس سیستم مدوت Habitat Classification of Lake Parishan based on Medwet CIWP 2008 View
گزارش وضعیت دریاچه ارومیه و خلاصه اهم اقدامات انجام شده برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه Lake Urmia Basin Situation Report and Measures Applied Based on Lake Urmia Basin Integrated Management Plan CIWP 2012 View

Top


Sources

اسم فارسی

Title

Prepared by

Year

View

کتابچه رويكرد زيست بومى پنج گام براى اجرا

The Ecosystem Approach Five Steps to Implementation Booklet

IUCN

2004

View

ابزارها و روش های مشارکت و ارزیابی اجتماعی

Participation and Social Assessment: Tools and Techniques

WB

2008

View

دستورالعمل رامسر جلد اول- استفاده خردمندانه از تالاب ها

Ramsar handbook 1 (Wise use of wetlands)

Ramsar convention secretariat

2011 View

فهرست وضع موجود تالاب های مدیترانه: راهنمای مرجع- جلد اول

Mediterranean wetland inventory- A Reference Manual- Volume I

Medwet

1996

View

فهرست وضع موجود تالاب های مدیترانه: ثبت داده ها- جلد دوم

Mediterranean wetland inventory- Data Recording- Volume II

Medwet

1996

View

فهرست وضع موجود تالاب های مدیترانه: سیستم توصیف زیستگاه- جلد سوم

Mediterranean wetland inventory- habitat description system- Volume III

Medwet

1996

View

فهرست وضع موجود تالاب های مدیترانه: تفسیر تصاویر و قراردادهای کارتوگرافیک- جلد چهارم

Mediterranean wetland inventory- Photointerpretation and Cartographic Convention- Volume IV

Medwet

1996

View

دستورالعمل رامسر جلد سیزدهم (پیمایش-ارزیابی و پایش تالاب ها)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 13- Inventory, assessment, and monitoring

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد چهاردهم (نیازهای داده ای و اطلاعاتی)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 14-Data and information needs

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد پانزدهم (پیمایش تالاب)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 15-Wetland inventory

Ramsar convention secretariat

2010

View

گزارش فنی رامسر جلد چهارم- ساختاری برای ابرپایگاه داده های پیمایش تالاب

Ramsar Technical Report No. 4- A Framework for a Wetland
Inventory Metadatabase

Ramsar convention secretariat

2010

View

گزارش نحوه تبدیل مزایای تالاب ها به منظور ارزشگذاری آنها

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Wadden Academy-KNAWR

2010

View

گزارش فنی رامسر جلد سوم- ارزش گذاری مزایای ناشی از خدمات زیست بومی تالاب ها

Ramsar Technical Report No. 3
CBD Technical Series No. 27- Valuing wetlands
Guidance for valuing the benefits derived from wetland ecosystem services

Ramsar Convention Secretariat

2006

View

کتاب ارزش گذاری تالاب ها- راهنمایی برای ارزش گذاری منافع به دست آمده از خدمات زیست بوم های تالابی

Economic valuation of wetlands a guide for policy makers and planners

IUCN-the world conservation union

1997

View

مقاله ارزش گذاری اقتصادی تالاب ها در مقیاس حوزه آبخیز

Economic Valuation of Wetlands: an Important Component of
Wetland Management Strategies at the River Basin Scale

DOE

2003

View

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی

Methods for Environmental Impact Assessment

 

1997

View

تالاب ها

Wetlands

 

 

View

تشریح هیدروژئومورفیک تالاب رویکردی برای تحلیل سیمای سرزمین و اثرات تجمعی

Hydro-geomorphic Wetland Profiling: an Approach to Landscape and Cumulative Impacts Analysis

US-EPA

2004

View

کاربرد اجزای برنامه ارزیابی و پایش آب های ساکن برای تالاب ها

Application of Elements of a State Water Monitoring and Assessment Program For Wetlands

US-EPA

2006

View

شیوه ارزیابی سریع تالاب

Wetland Rapid Assessment Procedure

South Florida Water Organization

1997

View

مرور روش های ارزیابی سریع برای ارزیابی شرایط تالاب

Review of Rapid Assessment  Methods for Assessing Wetland Condition

US-EPA

2003

View

ارتباط دیاتوم ها با ارزیابی کیفیت آب در آفریقای جنوبی

The relevance of diatoms for water quality assessment in South Africa: A position paper

 

2004

View

ارزیابی سریع زیست محیطی حوضه آبخیز رودخانه تیسزا

Rapid Environmental Assessment of the Tisza River Basin

UNEP/ROE

2004

View

روش شناسی ارزیابی سریع و اولویت بندی مدیریت مناطق حفاظت شده

Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) Methodology

WWF

2003

View

پایش داوطلبانه تالاب

Volunteer Wetland Monitoring

EPA

2001

View

راهنمای گشت در تالاب- راهنمایی برای مشارکت شهروندان

Wetland Walk Manual (A Guidebook for Citizen Participation)

EPA

1996

View

دستورالعمل رامسر جلد هجدهم (مدیریت تالاب ها)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 18-Managing wetlands

Ramsar convention secretariat

2010

View

راهنمای تهیۀ برنامه های مدیریتی برای سایت‌های نمونۀ طرح

GUIDELINES FOR THE PRODUCTION OF MANAGEMENT PLANS FOR PROJECT DEMONSTRATION SITES

CIWP

2006

View

دستورالعمل رامسر جلد سوم (قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهره برداری خردمندانه تالاب ها)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 3-Laws and institutions

Ramsar convention secretariat

 

2010

View

مقاله با موضوع قیمت گذاری آب کشاورزی

Water Pricing Discussion Paper

CIWP

2009

View

دستورالعمل رامسر جلد هشتم (دستورالعمل های مرتبط با مدیریت آب)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 8-Water-related guidance

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد نهم (مدیریت حوضه رودخانه)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 9- River basin management

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد دهم (مدیریت و تخصیص آب)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 10- Water allocation and management

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد یازدهم (مدیریت آب های زیرزمینی)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 11- Managing groundwater

Ramsar convention secretariat

2010

View

مجموعه مقالات و منابع مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آب

Papers and references on integrated water resources management

 

 

View

راهنمایی بر مدیریت خشکسالی

Drought Management Guidelines

MEDROPLAN

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد ششم (سیپا)

Ramsar handbook 6(Wetland CEPA)

Ramsar convention secretariat

2011

View

ارزیابی و توسعه ظرفیت

Capacity assessment and development

 

2010

View

گزارش فنی توسعه ظرفیت

Capacity development, Technical report

UNDP

2011

View

دستورالعمل ارتباطات آموزش و آگاهی رسانی عمومی

Communication, Education
and Public Awareness (CEPA)
A Toolkit for National Focal Points and NBSAP Coordinators

IUCN

 

2007

View

دستورالعمل رامسر جلد ششم (سیپا)

Ramsar handbook 6(Wetland CEPA)

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد هفتم (مهارت های مشارکتی)

Ramsar handbook 7(Participatory skills)

Ramsar convention secretariat

2010

View

دستورالعمل رامسر جلد دوم (سیاست های ملی تالاب ها)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 2- National Wetland Policies

Ramsar convention secretariat

2010

View

راهبرد و سیاست ملی تالاب ها در سریلانکا

National Wetland Policy and Strategy

MOE-Serilanka

2006

View

سیاست مدیریت تالاب های نیوزلند

New Zealand Wetlands Management Policy - The Policy

 

 

View

مدیریت پایدار تالاب در منطقه ایلوبابور- جنوب غربی اتیوپی

Sustainable wetland management in Illubabor zone, south west Ethiopia

EWRP

1999

View

برنامه ها و سیاست ملی حفاظت از تالاب ها- جمهوری ترینیداد و توباگو

National  Policy and programmes on wetland conservation for Republic of Trinidad and Tobago

 

2001

View

شرح خدمات بررسی تاثیر تالاب بر سیاست های اقتصادی بین بخشی

Terms of Reference (TOR): For Reviewing Wetland Impacting Crosssectorial & Economic Policies

MFSC-Nepal

2010

View

سیاست ملی تالاب ها نمونه موردی اوگاندا

National Wetland Policy Case Study: Uganda

IAC

 

View

دستورالعمل رامسر جلد بیستم (همکاری های بین المللی)

Ramsar Handbooks 4th edition- Handbook 20- International cooperation

Ramsar convention secretariat

2010

View

راهنمای اجرای ملی پروژه های بین المللی NEX- (نسخه انگلیسی و فارسی به همراه ضمائم)

NEX Manual (FA/EN)

CIWP

2004

View

مجموعه اسلایدهای آموزشی با موضوع راهنمای اجرای ملی پروژه های بین المللی

Slides on NEX manual

CIWP

2004

View

Top

 بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات