بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات

مجموعه گزارش های اجرایی طرح حفاظت از تالاب های ایران در ارتباط با سایت های منتخب

گزارش های مرتبط با دریاچه ارومیه

گزارش های مرتبط با تالاب پریشان

گزارش های مرتبط با تالاب شادگان


گزارش های مرتبط با دریاچه ارومیه

اسم فارسی

اسم انگلیسی

سازمان تهیه کننده

سال تهیه مستند

طبقه بندی

زبان

دریافت فایل

گزارش تشریح شرایط پایه دریاچه ارومیه

Lake Urmia a Concise Baseline Report

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش تشریح شرایط پایه دریاچه ارومیه

Lake Urmia a Concise Baseline Report

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش مدیریت جامع منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

Integrated Water Resources Management for the Lake Urmia Basin

MoE(WA)وزارت

1384

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای شناسایی، تعیین محدوده و نقشه برداری تالاب ها (دریاچه ارومیه)

Slides of Lake Urmia delineation and mapping workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش هم نهاد مروری بر وضعیت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

An Independent Review : The Status of Water Resources in the Lake Urmia Basin

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش هم نهاد مروری بر وضعیت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

An Independent Review : The Status of Water Resources in the Lake Urmia Basin

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل 

مواد آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Workshop Materials on Wetland Mapping and Delineation (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مواد آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Workshop Materials on Wetland Mapping and Delineation (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

راهنمای ارزیابی سریع وضعیت تنوع زیستی مدیریتی و اقتصادی اجتماعی زیست بوم های تالابی ( به انضمام گزارش ارزیابی سریع تالاب های ارومیه، پریشان، شادگان و قوری گل)

Guideline on Wetlands Biodiversity and Socio-economic Situation Rapid Assessment (With Rapid assessment Reports of LP,LU,SW and GGW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

منابع

فارسی

مشاهده فایل

گزارش دومین کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Report on Second management planning workshop of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

1386

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Slides on management planning workshop of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

1386

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Slides on management planning workshop of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

1386

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

Lake Urmia Integrated Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

Lake Urmia Integrated Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

1389

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

تدوین برنامه های جامع مدیریت تالابها با رویکرد مدیریت زیست بومی مطالعه موردی تالابهای پریشان، ارومیه و شادگان

Developing integrated wetland management plans based on ecosystem approach (Case studies: Lake Urmia, Parishan and Shadegan Wetlands)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

تفاهم نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و مصوبه هیات دولت

Lake Urmia Conservation and sustainable management MOU

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

خلاصه اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

Executive Summary of lake Urmia Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه پایش دریاچه ارومیه

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش جامع پایش سال 1388 حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Annual Monitoring Report (2009)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه پایش دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری

Monitoring Plan & Protocols Lake Urmia and satellite wetlands

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه زون بندی مدیریت پایدار دریاچه ارومیه

Report on the workshop: zoning for sustainable management of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه زون بندی مدیریت پایدار دریاچه ارومیه

Report on the workshop: zoning for sustainable management of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

زون بندی حساسیت زیستگاه های تالاب و مصادیق کاربردی آن در مدیریت زیست‌بومی دریاچه‌هاي پریشان، ارومیه و تالاب شادگان

Sensitivity zoning of wetland habitats and its application in ecosystem management of Lake Parishan, Lake Urmia and Shadegan Wetland

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

فهرست طرح های اجرایی اولویت دار 24 گانه ارگان های مرتبط در راستای تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه و اجرای برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

 

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

سهم استان های واقع در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه مصوب ستاد اجرایی مدیریت حوضه ابخیز دریاچه ارومیه

 

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه ایجاد و تقویت  دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالابها (با تاکید بر تالابهای ارومیه، پریشان، و شادگان)

Wetland management secretariat establishment and empowerment

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

صورت جلسه کارگروه مدیریت خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Drought Management Working Group MOM

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید با موضوع پتانسيل آب سطحي در قسمتي از حوزه آبريز درياچه اروميه واقع در استان آذربايجان شرقي

Slides on surface water potential in parts of Lake Urmia basin in East Azerbaijan province

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید با موضوع رابطه منابع آب استان کردستان و میزان ورودی آب به دریاچه ارومیه

Slides on relation between Kurdistan province Water Resources and Water running to LU

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

پرسشنامه قیمت گذاری آب آبیاری: کارگروه آب و کشاورزی شورای منطقه ای حوضه دریاچه ارومیه

Questionaries' :Lake Urmia Basin regional council of water and agriculture

طرح حفاظت از تالاب های ایران

 

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

صورت جلسه اولین جلسه کارگروه كاربري اراضي درياچه اروميه

First Lake Urmia Land Use Working Group Minutes of Meeting

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1386

شیوه اجرا

فارسی/انگلیسی

مشاهده فایل

صورتجلسه کارگروه آب و کشاورزی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Water and Agriculture Working Group Meeting

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

استقرار ساختارهای مدیریتی، فنی و مالی بین بخشی به منظور اجرای برنامه جامع مدیریت در تالاب ها- مطالعه موردی دریاچه ارومیه، تالاب های پریشان و شادگان

Establishing inter-sectorial management, technical and financial structures for implementation of wetlands integrated management plans (Case studies: Lake Urmia, Parishan and Shadegan Wetlands)

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل


گزارش كارگاه های آموزشی مديريت و احياء تنوع زیستی
اکوسیستم های تالابی ( تالاب پریشان، دریاچه ارومیه و تالاب شادگان)

Reports on Biodiversity Management and restoration Workshops (LP/LU/SW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه آموزشی تنوع زیستی و کارگروه تنوع زیستی شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Reports on Lake Urmia Biodiversity Management Workshops and MOM of Biodiversity Work Group of LUB Regional Council

اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای پروژه میله گذاری حریم پارک ملی دریاچه ارومیه

Slides on Lake Urmia National park  Boundary Marking

اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی

1387

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه مستندات جلسات کارگروه آب و کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Water and Agriculture Working Group Minute of Meeting

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388-1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

بکارگیری نیاز آبی تالابها در فرایند برنامه ریزی و مدیریت منابع آب حوضه های آبریز- مطالعه موردی دریاچه ارومیه

Wetlands Water Requirement and the Basin Integrated Water Resources Management
(Case study: Lake Urmia)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه مدیریت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Report on Lake Urmia integrated water resources management workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید تعيين سهم تخصيص آب استانها در حوضه آبريز درياچه اروميه

Slides on provinces water share in lake Urmia basin

MOE

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش سیستم پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Drought Monitoring Report

پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

شرح خدمات پروژه ارزیابی ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای کاهش ریسک خشکسالی بخش های ذینفع با تاکید بر تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه

Term of Reference of Developing Lake Urmia Drought Risk Management Plan

پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه بهمن ماه 1389 مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin International Drought Risk Management Workshop

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

جلسه کارگروه مدیریت خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Drought Risk Management Taskforce Formation

اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش مدل تخصيص آب كشاورزي حوضه درياچه اروميه در شرايط خشكسالي

Lake Urmia Basin Agricultural Water Allocation Model in Drought Situations

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش سیستم پایش خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Drought Monitoring System

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه ابخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Drought Risk Management Plan

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

 

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

راهنمای نرم افزار تخصیص منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در شرایط خشکسالی

Lake Urmia Basin Water Allocation Software Guideline in Drought Situations

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

پیش گزارش مدل تخصیص منابع آب حوضه دریاچه ارومیه در شرایط خشکسالی

Lake Urmia Basin Water allocation Model Report in Drought Situations

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش مطالعات پایه تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Baseline Report for Developing Lake Urmia Basin Drought Risk Management Plan

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش سوابق و رفتار خشکسالی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Drought Behavior

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش ساختار سازمانی مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Management Structure of Lake Urmia Basin Drought Risk Management

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش بررسی روند متغیرهای آب و هوایی و آب شناسی متاثر بر خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Metrological and Hydrological Drought Affected Variables Trends

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش خلاصه مطالعات تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Drought Risk Management of Lake Urmia Basin (Summary Report)

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش کشاورزی و تخصیص آب کشاورزی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در شرایط خشکسالی

Agriculture and Agricultural Water Allocation of  Lake Urmia Basin in Drought Situations

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

مدل تخصیص منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و ارزیابی وضعیت استان ها و دریاچه تحت مدیریت طرح خشکسالی

Lake Urmia Basin Water Allocation Model in Drought Situations and Provincial Evaluation under Implementation of Lake Urmia Basin Drought Risk Management Plan

دانشگاه تربيت مدرس و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

بروشور برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia basin drought risk management brochure

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش برگزاری اولین برنامه مشارکت همگانی برای حمایت از دریاچه ارومیه

Lake Urmia Festival Report

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

کتابچه عوامل تهدید تالاب ها و راهکارهای اصلاح آن ها با نگاهی ویژه به دریاچه ارومیه

Wetland threats and solutions for restoration

 

1386

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش مطالعات پایه گذاری سیستم مدیریت ریسک خشکسالی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Baseline Report for Lake Urmia Basin Drought Risk Management System

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش وضعیت دریاچه ارومیه و خلاصه اهم اقدامات انجام شده برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Situation Report and Measures Applied Based on Lake Urmia Basin Integrated Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش وضعیت دریاچه ارومیه و خلاصه اهم اقدامات انجام شده برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

Lake Urmia Basin Situation Report and Measures Applied Based on Lake Urmia Basin Integrated Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

 

بازگشت به بالای صفحه


گزارش های مرتبط با تالاب پریشان

اسم فارسی

اسم انگلیسی

سازمان تهیه کننده

سال تهیه مستند

طبقه بندی

زبان

دریافت فایل

گزارش تشریح شرایط پایه دریاچه پریشان

Lake Parishan
A Concise Baseline Report

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران  و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش تشریح شرایط پایه دریاچه پریشان

Lake Parishan
A Concise Baseline Report

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران  و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای شناسایی، تعیین محدوده و نقشه برداری تالاب ها (دریاچه پریشان)

Slides of Lake Parishan delineation and mapping workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مواد آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Workshop Materials on Wetland Mapping and Delineation (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مواد آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Workshop Materials on Wetland Mapping and Delineation (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي درياچه ارژن و پريشان

Environmental Economic Valuation of Arjan and Parishan wetlands

سازمان حفاظت محیط زیست

1387

منابع

فارسی

مشاهده فایل

راهنمای ارزیابی سریع وضعیت تنوع زیستی مدیریتی و اقتصادی اجتماعی زیست بوم های تالابی ( به انضمام گزارش ارزیابی سریع تالاب های ارومیه، پریشان، شادگان و قوری گل)

Guideline on Wetlands Biodiversity and Socio-economic Situation Rapid Assessment (With Rapid assessment Reports of LP,LU,SW and GGW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

منابع

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع تالاب پریشان

Lake Parishan integrated management plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع تالاب پریشان

Lake Parishan integrated management plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش سومین کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی تالاب پریشان

Report on third management planning workshop of Lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان خوزستان

1386

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

تفاهم نامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار تالاب پریشان و مصوبه هیات دولت

Lake Parishan Conservation and sustainable management MOU

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

خلاصه اجرایی برنامه مدیریت جامع تالاب پریشان

Executive Summary of Parishan Wetland Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش پايش تالاب پريشان در سال 1388

Lake Parishan Annual Monitoring Report 2009

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه پايش درياچه پريشان

Wetland Monitoring Plan for Lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه پايش درياچه پريشان

Wetland Monitoring Plan for Lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1388

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه پایش دریاچه پریشان

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1387

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش ماموریت مشاور ملی تنوع زیستی در منطقه پریشان

Mission Report of Project National Consultant for Biodiversity Issues (Lake Parishan)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

فرمت پیشنهادی جهت تدوین گزارش پایش سالانه تالاب پریشان در سال 1388

Proposed Content List of Integrated Monitoring Annual Report for Lake Parishan 2009

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

فرمت پیشنهادی جهت تدوین گزارش پایش سالانه تالاب پریشان در سال 1388

Proposed Content List of Integrated Monitoring Annual Report for Lake Parishan 2009

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه پایش تالاب پریشان

Report on the Wetland Monitoring Workshop for Lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش پایش تالاب پریشان در سال 1388

Integrated Monitoring Report for Lake Parishan 2009

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه ایجاد و تقویت  دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالابها (با تاکید بر تالابهای ارومیه، پریشان، و شادگان)

Wetland management secretariat establishment and empowerment

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه صورتجلسات كارگروه تنوع زيستي تالاب پريشان در سال های 2007 تا 2009

Lake Parishan Biodiversity Working Group minutes of Meeting from 2007 to 2009

طرح حفاظت از تالاب های ایران

2007-2009

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

مجموعه صورتجلسات نشست های کارگروه تنوع زیستی تالاب پريشان

Lake Parishan Biodiversity Working Group MOMs

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1386-90

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

استقرار ساختارهای مدیریتی، فنی و مالی بین بخشی به منظور اجرای برنامه جامع مدیریت در تالاب ها- مطالعه موردی دریاچه ارومیه، تالاب های پریشان و شادگان

Establishing inter-sectorial management, technical and financial structures for implementation of wetlands integrated management plans (Case studies: Lake Urmia, Parishan and Shadegan Wetlands)

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل


گزارش كارگاه های آموزشی مديريت و احياء تنوع زیستی
اکوسیستم های تالابی ( تالاب پریشان، دریاچه ارومیه و تالاب شادگان)

Reports on Biodiversity Management and restoration Workshops (LP/LU/SW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش عملکرد موسسه طبيعت،سلامت شهرستان كازرون در كمپين يك روزه حمايت از تالاب پريشان

Lake Parishan Drought Campaign Complete Report

موسسه طبیعت سلامت کازرون

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش فاز نهایی ترمیم حوضچه بیرون زیستگاهی، ردیابی و شناسایی ماهیان بومی تالاب پریشان

Report on Lake Parishan Endemic Fish Restoration Project

Fisheries department/DOE(FA)

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

برنامه پیشنهادی به منظور نصب شناورهای راهنما در تالاب پریشان

Buoys installation around Lake Parishan high sensitivity zone

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

طرح پیشنهادی به منظور پایش گونه لویی در تالاب پریشان

Typha Monitoring Report Proposal

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

طرح پیشنهادی به منظور پایش گونه لویی در تالاب پریشان

Typha Monitoring Report Proposal

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی جوامع محلی در پایش وضعیت شنگ (سمورآبی) برای حفاظت از این گونه در تالاب پریشان - جزوه آموزشی ویژه مربیان

Training Book on Otter for Educator

CIWP/Plan 4 Land NGO

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی جوامع محلی در پایش وضعیت شنگ (سمورآبی) برای حفاظت از این گونه در تالاب پریشان - جزوه آموزشی ویژه فعالیت میدانی

Training Book on Otter for Field worker

CIWP/Plan 4 Land NGO

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

شنگ معمولی تالاب پریشان-کتاب رنگ آمیزی

Painting Book on Otter for kids

CIWP/Plan 4 Land NGO

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش اطلاعات پایه گونه شنگ در تالاب پریشان

Baseline Study on Otter Lake Parishan

CIWP/Plan 4 Land NGO

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت شنگ معمولی در تالاب پریشان

Otter Management Plan

CIWP/DOE(FA)/اPlan 4 Land NGO

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش اجرای طرح ارتقای سطح آگاهی و توانمند‌سازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در تالاب پریشان

Report on Public Awareness and empowerment Local community for Conservation and monitoring Otter in Lake Parishan

انجمن طرح سرزمین

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش بررسی مالکیت اراضی در تالاب پریشان

Report on Land Issues in Parishan Lake

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش بررسي تاثيرات جانبي برداشت آب از چاههاي اطراف تالاب پريشان

Study The Effects of Ground Water Use Around Lake Parishan

MOE/DOE(FA)

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید نقشه راه جهت مدیریت مصارف منابع آبی تالاب پریشان

Slides on Lake Parishan ground water resources management (road map, working group)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش اجرای دوره آموزشی راهنمايان طبيعت گردی تالاب پريشان

Report on Lake Parishan Rural Eco-Tour Guide Training

CIWP/TO(FA)

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مطالعات اجتماعی و مشارکت های مردمی برای بررسی معیشت های جایگزین در روستاهای محدوده تالاب پریشان

ToR of study Lake Parishan Alternative Livelihoods Options

استانداری استان فارس

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

چارچوب پيشنهادی شرح خدمات برای شناسايی الگوی «معيشت جايگزين» در روستاهای پيرامون تالاب پريشان

ToR of study Lake Parishan Alternative Livelihoods Options

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش مطالعات و طراحی مرکز بازدیدکنندگان تالاب پریشان

Report on Base Line Study and Design Lake Parishan Visitor Center

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان فارس

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

شرح خدمات پیشنهادی جهت طراحی مرکز بازدیدکنندگان تالاب پريشان

TOR of Design Lake Parishan Visitor Center

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

سیاست و خط مشی توسعه طبیعت گردی در پیرامون تالاب پریشان

Lake Parishan Eco-Tourism Strategy and Action Plan

CIWP/TO(FA)

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

سرفصل های مورد بحث و زمان بندی تدوین سند راهبردی توسعه طبیعت گردی تالاب پریشان

Headlines and Timeline for Developing Lake Parishan Eco-Tourism Strategy

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه صورتجلسات زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تالاب پريشان

Lake Parishan alternative livelihood subcommittee MOMs

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل 

گزارش دوره آموزشی زنان تسهیلگر روستایی تالاب پریشان

Report on Training Lake Parishan Women Facilitators

MOJA(FA)

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

كليات برنامه اجرايي توسعه كشاورزي پايدار در شرايط كم آبي در محدوده تالاب پريشان

Executive Plan for Development Sustainable Agriculture program in Villages Around lake Parishan

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی با روش FFS در محدوده تالاب بین المللی پریشان

Executive Plan for Development Sustainable Agriculture program in Villages Around lake Parishan (phase 1)

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای کشاورزی 2545کازرون

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش نهایی طرح توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی در حوزه تالاب پریشان

Final Report on Development Sustainable Agriculture Program Around lake Parishan

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای کشاورزی 2545کازرون

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه توسعه کشاورزی پایدار در حوزه تالاب پریشان در شرایط کم آبی با روش مدرسه در مزرعه

Bulletin on Development Sustainable Agriculture Program Around lake Parishan

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

راهبرد سیستمی توسعه كشاورزي پايدار براي حفاظت و حمايت از ارزش ها و کارکردهای اکوسیستم های تالابی (مطالعه موردی: دریاچه پریشان)

Sustainable Agriculture Development as a Strategic Action for Sustaining the Wetlands Ecosystems
(Case Study: Lake Parishan)

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش كارگاه شناسایی و معرفی منابع آلاینده و راهکارهای مدیریت آن در تالاب پریشان

Lake Parishan Pollution management Workshop

طرح حفاظت از تالاب های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

1390

شیوه اجرا/ محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش نهایی پروژه فاز اول انجام طرح مطالعات تعيين ميزان آلودگي و شناسايي منابع آلاينده تالاب پريشان  با عنوان
"شناسايي منابع آلاينده تالاب پريشان

Report on Finding Lake Parishan Pollution Resources

طرح حفاظت از تالاب های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس و دانشگاه شیراز

1388

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه اقدام جهت پیشگیری، کنترل و کاهش منابع آلاينده در تالاب پريشان

Lake Parishan pollution control action plan

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش برگزاری اولین جشنواره مردمی دریاچه پریشان

Lake Parishan Festival

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش برگزاري مراسم امضاي نمادين سند حفاظت و مديريت پايدار تالاب پريشان

Headlines and Timeline for Developing Lake Parishan Eco-Tourism Strategy

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

   

بازگشت به بالای صفحه


گزارش های مرتبط با تالاب شادگان

اسم فارسی

اسم انگلیسی

سازمان تهیه کننده

سال تهیه مستند

طبقه بندی

زبان

دریافت فایل

گزارش همنهاد "سنتز" مطالعات سیستم منابع آب و خاک و اکوسیستم حوضه آبریز تالاب شادگان 

Shadegan Wetland Synthesis Report on Water Resources and Eco-System

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و وزارت نیرو و WAPO(KH)

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي تالاب شادگان

Environmental Economic Valuation of Shadegan wetlands

سازمان حفاظت محیط زیست

1387

منابع

فارسی

مشاهده فایل

راهنمای ارزیابی سریع وضعیت تنوع زیستی مدیریتی و اقتصادی اجتماعی زیست بوم های تالابی ( به انضمام گزارش ارزیابی سریع تالاب های ارومیه، پریشان، شادگان و قوری گل)

Guideline on Wetlands Biodiversity and Socio-economic Situation Rapid Assessment (With Rapid assessment Reports of LP,LU,SW and GGW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

منابع

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه آغازین برنامه ریزی مدیریتی تالاب شادگان

Report on Shadegan Wetland Management Planning Inception Workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان خوزستان

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان

Shadegan Wetland integrated management plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان خوزستان

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان

Shadegan Wetland integrated management plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان خوزستان

1390

محصولات

انگلیسی

مشاهده فایل

خلاصه اجرایی برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان

Executive Summary of Shadegan Wetland Management Plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان خوزستان

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

تدوین برنامه های جامع مدیریت تالابها با رویکرد مدیریت زیست بومی مطالعه موردی تالابهای پریشان، ارومیه و شادگان

Developing integrated wetland management plans based on ecosystem approach (Case studies: Lake Urmia, Parishan and Shadegan Wetlands)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

ابلاغ برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان از استانداری به ذی نفعان استان

Official letter of notification from governors office to provincial stakeholders on Shadegan Wetland  management plan

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

برنامه و پروتکل های پایش تالاب شادگان

Monitoring Plan & Protocols Shadegan Wetland

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و WAPO(KH)

1390

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

فرمت پیشنهادی جهت تدوین گزارش پایش سالانه تالاب شادگان در سال 1390

Proposed Content List of Integrated Monitoring Annual Report for Shadegan Wetland 2011

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش پايش تالاب شادگان درسال 1390

Shadegan Wetland Annual Monitoring Report 2011

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه طبقه بندی زیستگاه های تالاب شادگان به روش مدوت و کارگاه پهنه‌بندی حساسیت زیستگاه‌های تالاب شادگان

Report on Shadegan Wetland Mapping and Zoning Workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1389

محصولات/ شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

زون بندی حساسیت زیستگاه های تالاب و مصادیق کاربردی آن در مدیریت زیست‌بومی دریاچه‌هاي پریشان، ارومیه و تالاب شادگان

Sensitivity zoning of wetland habitats and its application in ecosystem management of Lake Parishan, Lake Urmia and Shadegan Wetland

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه زون بندی حساسیت زیستگاه‌های تالاب شادگان

Report on Shadegan Wetland Zoning workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

برنامه ایجاد و تقویت  دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالابها (با تاکید بر تالابهای ارومیه، پریشان، و شادگان)

Wetland management secretariat establishment and empowerment

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

محصولات

فارسی

مشاهده فایل

صورتجلسه كارگروه تنوع زيستي تالاب شادگان

Shadegan Wetland Biodiversity Working Group Minutes of Meeting

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

گزارش ماموريت مشاور تنوع زيستي طرح به تالاب شادگان- آوريل 2009

Biodiversity Consultant's Mission Report to Shadegan Wetland- April 2009

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1388

شیوه اجرا

انگلیسی

 مشاهده فایل

استقرار ساختارهای مدیریتی، فنی و مالی بین بخشی به منظور اجرای برنامه جامع مدیریت در تالاب ها- مطالعه موردی دریاچه ارومیه، تالاب های پریشان و شادگان

Establishing inter-sectorial management, technical and financial structures for implementation of wetlands integrated management plans (Case studies: Lake Urmia, Parishan and Shadegan Wetlands)

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل


گزارش كارگاه های آموزشی مديريت و احياء تنوع زیستی
اکوسیستم های تالابی ( تالاب پریشان، دریاچه ارومیه و تالاب شادگان)

Reports on Biodiversity Management and restoration Workshops (LP/LU/SW)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

برنامه پیشنهادی به منظور ایجاد راهنمای شناور در تالاب شادگان

Buoys installation around Shadegan Wetland high sensitivity zone

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

دومین جلسه کارگروه تنوع زیستی تالاب شادگان

Second Shadegan Wetland Biodiversity Working Group Meeting

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

چارچوب گزارش سنتز تالاب شادگان

Framework for Shadegan Wetland-synthesis report

CIWP/DOE,WAPO(KH)

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

چارچوب گزارش سنتز تالاب شادگان

Framework for Shadegan Wetland-synthesis report

CIWP/DOE,WAPO(KH)

1390

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

گزارش کارگاه مدیریت جامع منابع آب تالاب شادگان

Report on Shadegan wetland integrated water resources management workshop

DOE (KH)

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

سياست و خط مشي ماهیگیری در تالاب شادگان

Strategy and Action Plan for Sustainable Fishery in Shadegan Wetland

دستگاههای اجرایی استان خوزستان

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل


بازگشت به بالای صفحه

بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات