معرفی

https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق  صادرات مواد شیمیایی خطرناک:

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک
شناسه زیرخدمت 14062546106
نوع خدمت G2B ،G2C
توضیحات خدمت مواد شیمیایی صنعتی نو مندرج در فهرست کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از کشور مقصد توسط سازمان محیط زیست می باشد.
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده مواد شیمیایی یا بازرگان
مدارک لازم برای درخواست خدمت
 1. ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطلاعات مربوط به واردات
 2. ارائه تصوير پروانه بهره برداري واحد مصرف كننده
 3. تكميل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شيميايي
 4. تأييد كتبي زيست محيطي اداره كل
 5. تأييد كتبي وزارت بهداشت
 6. تأييد ساير وزارتخانه ذيربط حسب مورد
 7. دريافت مجوز واردات مرجع ذيصلاح كنوانسيون روتردام از كشور وارد كننده به دفتر
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت از زمان دریافت پاسخ رسمی کشور مقصد حداکثر 2 هفته
هزینه ارائه خدمت ندارد
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی کشور مقصد گمرک وزارت صمت دفاتر داخلی  وزارت بهداشت جهاد کشاورزی
روند اجرای فرآیند
 1. تسلیم درخواست صادر کننده یا دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مبداء (دفتر آب و خاک(
 2. در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام نشود ، مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.
 3. اطلاع رسانی به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مقصد از طرف مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک( در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود
 4. در صورت دریافت پاسخ مثبت مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.
 5. در صورت دریافت پاسخ منفی مخالفت با صادرات (اعلام مخالفت کتبی از دفتر به اداره صادرات گمرک ایران) و رونوشت آن به متقاضی ارسال می گردد.
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق

واردات مواد شیمیایی خطرناک:

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک
شناسه زیرخدمت 14062546105
نوع خدمت G2B ،G2C
توضیحات خدمت

واردات مواد شیمیایی نو مشمول کنوانسیون استکهلم (آلاینده های آلی پایدار) ممنوع می باشد چه صنعتی چه کاربرد کشاورزی

-واردات مواد شیمیایی صنعتی نو مشمول کنوانسیون روتردام نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.

-آزبست کریزوتای و کلیه کالاهای آزبستی نیازمند اخذ مجوز از دفتر تغییر اقلیم و هوا می باشد

-موادی شیمیایی نو در کنوانسیون های مندرج در پیوست درج نشده اند، نیازمند اخذ مجوز از این سازمان نمی باشند مشروط به آنکه کالای نو باشند و ضایعاتی یا پسماند نباشند.

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت اشخاص حقیقی و حقوقی 
مدارک لازم برای درخواست خدمت
 1. ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطلاعات مربوط به صادرات
 2. كميل پرسشنامه دفتر در خصوص مشخصات ماده شيميايي صنعتي خطرناك
 3. ارسال اطلاعيه صادرات از دفتر به همراه پرسشنامه مذكور به مرجع ذيصلاح كنوانسيون روتردام در كشور وارد كننده
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت از زمان تکمیل سامانه و مدارک 10 روز کاری
هزینه ارائه خدمت ندارد
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی کشور مقصد گمرک وزارت صمت دفاتر داخلی  وزارت بهداشت جهاد کشاورزی
روند اجرای فرآیند

تسلیم در خواست وارد كننده به دفتر و یا ارسال اطلاعیه صادرات از مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مبداء به مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء(دفتر آب و خاک) و اعلام وصول به مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور مبداء

 1. در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود ، با واردات مخالفت شده و جواب منفی به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام میشود و نیز مخالفت کتبی از طرف دفتر به اداره واردات گمرک ایران و رونوشت آن به  اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.
 2. انجام مکاتبات مورد نظر (1- مكاتبه دفتر با اداره كل درخصوص وضعیت مدیریت زیست محیطي ماده شیمیایي 2- مکاتبه دفتر با واحد صنعتی مصرف کننده جهت تكمیل پرسشنامه دفتر 3- مکاتبه دفتر با وزارت بهداشت و كسب نظر) در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام نشود جهت اعلام نظر
 3. اطلاع رسانی به مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام در کشور مقصد از طرف مرجع ذیصلاح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک( در صورتیکه ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه شماره 3 ، مشمول کنوانسیون روتردام شود.
 4. در صورت دریافت پاسخ مثبت، بررسی نهایی توسط مرجع ذیصلاح کنوانسیون در کشور انجام شده و با واردات موافقت میگردد و پاسخ مثبت به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام شده و مجوز صادر شده (اعلام موافقت کتبی از دفتر به اداره واردات گمرک ایران) و رونوشت آن به اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.
 5. در صورت دریافت پاسخ منفی با واردات مخالفت شده و جواب منفی به مرجع ذیصلاح کشور مبدأ اعلام میشود و نیز مخالفت کتبی از طرف دفتر به اداره واردات گمرک ایران و رونوشت آن به  اداره کل و متقاضی ارسال می گردد.

راهنما

ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  97/11/30
**************************************************


راهنمای ثبت درخواست صادرات  مواد شیمیایی خطرناک

مراحل

 1. در صفحه اصلی سامانه واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک، صادرات مواد شیمیایی خطرناک را انتخاب کنید.

 1. با انتخاب کردن صادرات مواد شیمیایی خطرناک، وارد صفحه ورود اطلاعات می‌شوید.


 1. فرم را پر کنید (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در پایان دکمه تایید را فشار دهید. سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.
 1. با کد پیگیری داده شده در صفحه اصلی سامانه قسمت پیگیری صادرات مواد شیمیایی، می‌توانید درخواست خود را پیگیری کنید.
 1. با انتخاب کردن پیگیری صادرات مواد شیمیایی، وارد صفحه پیگیری صادرات مواد شیمایی خطرناک می‌شوید.
 2. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید،گردش درخواست خود  را می‌توانید مشاهده کنید.

پرسشهای متداول

شرایط صدورمجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک توسط سازمان محیط زیست چگونه است ؟
برای درخواست مجوز واردات و صادرات باید به کجا مراجعه شود؟
آیا ترانزیت خارجی نیازمند اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است ؟
بيشتر

اطلاعات تماس

https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی اداره کل استان مربوطه و پس از صدور مجوز از استان دبیرخانه صدور مجوز مستقر در معاونت محیط زیست انسانی - کارشناس استان
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس  42781634 021 در سازمان 
ادارات کل محیط زیست استان ها ( کارشناس استان )
پست الکترونیکی doewaste@gmail.com
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی

نظرسنجی و تعامل
پیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه صادرات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

جهت مشاهده نتیجه ثبت نام خود در سامانه واردات پسماند کد پیگیری خود را وارد نمایید.
کد پیگیری

بیانیه توافق خدمت


توافقنامه سطح خدمت "مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی "
•  مقدمه


خدمت مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی با شناسه 
14042546000 و شناسه زیر خدمت 14062546106 و 14062546105 به صورت  G2B ، G2C ، G2G می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحد های در خواست کننده  به سامانه و الصاق مدارک ،پس از تایید کارشناسان مربوطه در سازمان مجوز واردات و یا صادرات  مواد شیمیایی صادر می شود.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در منوی سایت بخش معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم خدمت ارائه مجوز های زیست محیطی /زیر خدمت" مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1399]  اعتبار دارد.


 

 

 

 

ورود به خدمت

سال ۱۳۹۹ سال جهش تولید