سرپرست  دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی منصوب شد
سرپرست  روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان منصوب شد
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"