معرفی

1399/1/9 شنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان نظارت بر عملکرد زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042542000
عنوان زیر خدمت نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند
شناسه زیرخدمت 14042542102
نوع خدمت G2B,G2G،G2C
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت حد اکثر 10 روز کاری
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی ندارد
روند اجرای فرآیند براساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، پسماند  به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.        

پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به ‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌می‌شوند.

 پسماندهای صنعتی: ‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها‌ و لجن‌های صنعتی. مطابق با بند ج ماده مذکور مدیریت اجرایی پسماند مسؤول‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد. 

سازمان حفاظت محیط زیست نیز مطابق با ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند نظارت و مسؤولیت حسن اجرای قانون را برعهده دارد. در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه سیاست سازمان حفاظت محیط زیست پس از حذف و یا کاهش پسماند در چرخه تولید، استفاده مجدد از ماده زائد در خود واحد و یا در واحد صنعتی دیگر و بازیافت پسماند در خود واحد صنعتی و یا سایر واحدهای صنعتی دیگر می باشد. چنانچه پسماند تولید از طریق موارد فوق الاشاره قابل مدیریت نبود در نهایت امحا (سوزاندن، پیرولیز، دفن در لندفیل و ... ) مدیریت می گردد.

یکی از آلودگی های محیط زیست در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، در بخش نقل و انتقالات پسماند و تخلفات ناشی از آن می باشدو با عنایت به دستورالعمل نقل و انتقالات پسماندها، کلیه نقل و انتقالات پسماندهای صنعتی و ویژه مشروط به اخذ مجوز زیست محیطی می باشد.در این راستا و با عنایت به راه اندازی سامانه معاونت محیط زیست انسانی و الکترونیکی شدن خدمات با هدف شناسایی نوع و میزان پسماندها، بهترین نحوه مدیریت پسماند(با تاییدیه محیط زیست) و رصد کامل انتقال پسماند از مبدا تا مقصد، تا حد قابل قبولی آلودگی کاهش و نقل و انتقال قابل نظارت و مدیریت می باشد.

جهت اخذ مجوز، واحد صنعتی دارنده پسماند ( فرستنده پسماند ) با توجه به نوع پسماند (صنعتی یا ویژه) یک واحد بازیافت و یا امحا کننده و یا لندفیل صنعتی ( دریافت کننده پسماند ) را در سامانه انتخاب می کند. پس از تایید محیط زیست استان مبدا، واحد دریافت کننده پسماند و محیط زیست استان مقصد و صدور مجوز انتقال پسماند در سامانه، واحد مبدا نسبت به تکمیل اطلاعات بارگیری از جمله تاریخ بارگیری، میزان پسماند،  نام راننده،  شماره ماشین و آپلود صورتجلسه بارگیری و در آخر انتقال پسماند اقدام می نماید.مرحله بعد که مرحله آخر می باشد، دریافت کننده پسماند نسبت به تکمیل اطلاعات دریافت از جمله تاریخ وصول پسماند، صورتجلسه وصول پسماند و ... اقدام می نماید. پسماند به مقصد رسیده است و پایان مرحله انتقال پسماند می باشد. در روند انتقال لازم است مشخصات مبدا و مقصد به طور کامل در سامانه ثبت شود و قابل دسترسی و رصد باشد.شایان ذکر است اگر هر مرحله توسط محیط زیست مبدا، دریافت کننده و محیط زیست مقصد مخالفت گردد، انتقال پسماند صورت نمی پذیرد و مجوزی صادر نمی گردد. همچنین جزئیات مراحل مطابق با بند 5 ذیل قابل مشاهده می باشد.

در سامانه مذکور کلیه مراحل انتقال پسماند قابل رصد می باشد. مواردی که در زمان تاییدیه توسط ادارات کل مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد به شرح ذیل می باشد:
اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبدا:
تایید واقعی بودن نوع و میزان پسماند قابل انتقال در واحد صنعتی دارنده پسماند(در بازه زمانی مورد درخواست)
مشخص نمودن نوع پسماند قابل انتفال (صنعتی یا ویژه) بر اساس تعریف پسماند ویژه در ماده ۲ قانوت مدیریت پسماند و یا نتیجه آنالیز پسماند ارائه شده و مقایسه شده با حد تشخیص پسماند، به منظور بررسی نحوه مدیریت پسماند.(چنانچه مطابق با نتیجه آنالیز پسماند به عنوان پسماند صنعتی محسوب گردید لازم است در سامانه ذکر شود)
تایید نوع عملیات انتخاب شده جهت مدیریت آن نوع پسماند (مطابق با بند ۲) به طور مثال انتقال پسماند ویژه به لندفیل پسماند صنعتی غیر ویژه ممنوع می باشد.
چنانچه موارد فوق مورد تایید بود با انتقال پسماند موافقت و در غیر اینصورت با درخواست انتقال پسماند مخالفت می گردد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان مقصد:
 بررسی نوع و میزان پسماند قابل انتقال به واحد بازیافت، امحا کننده و یا لندفیل.
چنانچه درخواست انتقال پسماند به واحد بازیافت کننده باشد، لازم است واحد بازیافت کننده ۱- دارای مجوز بهره برداری از محیط زیست و پروانه بهره برداری در زمینه بازیافت پسماند مورد انتقال باشد۲- فعال باشد ۳-فعالیت واحد از نظر زیست محیطی مورد تایید باشد و نام واحد در فهرست صنایع آلاینده نباشد و دارای اخطار زیست محیطی که نسبت به رفع آن اقدام ننموده باشد، نباشد. ۴- میزان پسماند مورد انتقال با میزان پسماند دریافتی طی یک سال براساس میزان محصول بازیافتی در پروانه بهره برداری مطابقت داشته باشد. چنانچه موارد فوق مورد تایید بود موافقت می گردد لازم است در زمان تایید در سامانه به شماره نامه و یا گزارش بازدید از نحوه بررسی مجوز و وضعیت زیست محیطی واحد درج گردد.
چنانچه درخواست انتقال پسماند به واحد امحا کننده باشد:۱- نوع پسماند قابل انتقال با مجوز بهره برداری محیط زیست و پروانه بهره برداری واحد امحا کننده مطابقت داشته باشد ۲- میزان پسماند قابل انتقال با میزان پسماند دریافت شده طی یک سال توسط واحد امحا کننده بر اساس میزان درج  شده در پروانه بهره برادری مطابقت داشته باشد. ۳- واحد امحا کننده فعال باشد و وضعیت فعالیت واحد از نظر زیست محیطی مورد تایید باشد. در این صورت موافقت می شود.
چنانچه درخواست انتقال به لندفیل پسماند صنعتی یا ویژه باشد: ۱- جهت لندفیل های صنعتی تایید صنعتی و غیر ویژه بودن پسماند براساس ماهیت پسماند و یا نتیجه آنالیز پسماند ضروری می باشد و در صورتی که آنالیز انجام شده باشد در سامانه به شماره نامه نتیجه آنالیز و صنعتی بودن آن اشاره گردد. ۲- میزان پسماند قابل دفن با میزان پسماند دریافت شده در لندفیل طی یک سال براساس مجوز لندفیل مطابقت داشته باشد ۳- وضعیت زیست محیطی لندفیل مورد تایید باشد. در این صورت موافقت می شود.
براساس زمان بارگیری اعلام شده نماینده محیط زیست استان مبدا بر نحوه بارگیری نظارت می نماید و در این مرحله لازم است رعایت مفاد مندرج در آیین نامه جاده ای حمل و نقل مواد خطر خطرناک توسط نماینده محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد شامل مناسب بودن نوع خودرو به منظور ممانعت از تخلیه و پراکندگی پسماند در مسیر، سن راننده، دارا بودن مدرک دوره آموزشی حمل و نقل مواد خطرناک، دارا بودن تجهیزات ایمنی در خودرو در صورت وقوع حادثه و ... )لازم به ذکر است چنانچه پسماند صنعتی و غیر ویژه باشد رعایت دقیق  موارد فوق الزامی نمی باشد و آیین نامه در رابطه با مواد خطرناک و پسماندهای ویژه می باشد).
پس از تایید موارد فوق توسط نماینده محیط زیست بارگیری انجام می شود و صورتجلسه بارگیری تنظبم شده توسط واحد صنعتی دارنده پسماند توسط نماینده محیط زیست و راننده و واحد صنعتی امضا و تصویر صورتجلسه توسط واحد صنعتی در سامانه آپلود می گردد.
پس از انتقال پسماند به واحد دریافت کننده پسماند، نماینده محیط زیست استان مقصد بر نحوه وصول پسماند نظارت می نماید و صورتجلسه وصول که توسط واحد دریافت کننده تنظیم شده توسط واحد دریافت کننده و نماینده محیط زیست امضا می شود و توسط واحد دریافت کننده تصویر آن در سامانه آماده می شود. در این مرحله پایان انتقال پسماند می باشد.

راهنما

1399/1/9 شنبه


**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  1402/11/24
**************************************************
1) ورود به سامانه از طریق آدرس ذیل:
https://iranemp.ir
2) جهت ورود به سامانه می بایست نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری مطابق با فایل آموزش ثبت نام در سامانه اقدام نمایید.3) پس از ثبت نام مراحل تایید و فعال سازی شماره همراه و ایمیل خود را انجام دهید  تا حساب کاربری شما فعال گردد. 4) سپس می توانید با حساب کاربری  و رمز عبور خود وارد شوید و اطلاعات خود را در فرم مورد نظر وارد نمایید 
به عنوان نمونه چند مورد از فرم ها به شکل زیر می باشند.اطلاعات را در فرم ها وارد نمایید و کلید ثبت را بزنید .


5) پس از تکمیل تمامی صفحات فرم باید ثبت نهایی را کلیک کنید تا درخواست شما ثبت شود.

برای مشاهده راهنمای کل خدمات اینجا را کلیک نمایید .خدمت مورد نظر را جستجو و سپس روی مشاهده کلیک نمایید. 

پرسشهای متداول

توضیح کوتاهی در مورد خدمت بدهید؟
مدارک لازم برای درخواست خدمت چیست؟
هزینه لازم برای درخواست خدمت چقدر می باشد؟
نوع خدمت چگونه است؟
  • 1402/10/29 جمعه
    نوع خدمت چگونه است؟
روند اجرای نظارت به چه شکل است؟
  • 1400/12/21 شنبه
    روند اجرای نظارت به چه شکل است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1399/1/9 شنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد-کارشناس استان
تلفن تماس 021-42871088
021-42781188
091212527651
آدرس مراجعه حضوری ادارات کل استانها و سازمان حفاظت محیط زیست

نظرسنجی و تعامل

1399/1/19 سه‌شنبه


بیانیه توافق خدمت

1399/2/6 شنبه
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند "

•  مقدمه


خدمت  "نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند" با شناسه
14042542000 و شناسه زیر خدمت 14042542102 به صورت  G2B ، G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که جهت اخذ مجوز، واحد صنعتی دارنده پسماند ( فرستنده پسماند ) با توجه به نوع پسماند (صنعتی یا ویژه) یک واحد بازیافت و یا امحا کننده و یا لندفیل صنعتی ( دریافت کننده پسماند ) را در سامانه انتخاب می کند. پس از تایید محیط زیست استان مبدا، واحد دریافت کننده پسماند و محیط زیست استان مقصد و صدور مجوز انتقال پسماند در سامانه، واحد مبدا نسبت به تکمیل اطلاعات بارگیری از جمله تاریخ بارگیری، میزان پسماند،  نام راننده،  شماره ماشین و آپلود صورتجلسه بارگیری و در آخر انتقال پسماند اقدام می نماید.مرحله بعد که مرحله آخر می باشد، دریافت کننده پسماند نسبت به تکمیل اطلاعات دریافت از جمله تاریخ وصول پسماند، صورتجلسه وصول پسماند و ... اقدام می نماید. پسماند به مقصد رسیده است و پایان مرحله انتقال پسماند می باشد. در روند انتقال لازم است مشخصات مبدا و مقصد به طور کامل در سامانه ثبت شود و قابل دسترسی و رصد باشد.شایان ذکر است اگر هر مرحله توسط محیط زیست مبدا، دریافت کننده و محیط زیست مقصد مخالفت گردد، انتقال پسماند صورت نمی پذیرد و مجوزی صادر نمی گردد. 


  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در سایت دفتر ارزیابی در منوی بالا زیرمجموعه ی معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / دفتر پیشخوان به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت نظارت بر عملکرد زیست محیطی/زیرخدمت نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.
شایان ذکر است اگر هر مرحله توسط محیط زیست مبدا، دریافت کننده و محیط زیست مقصد مخالفت گردد، انتقال پسماند صورت نمی پذیرد و مجوزی صادر نمی گردد. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 
بيشتر

ورود به خدمت

1399/1/9 شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"