.
پرسش و پاسخ
سه‌شنبه 4 شهریور 1393 51 - با اینکه فعالیت های سازمان همسو با فعالیت های جنگل ها و مراتع است، چرا در جهت اقدام این دو و بهبود ساختار اداری و تشکیلاتی قدمی برداشته نمی شود؟
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست برگرفته از قوانین بالادستی از جمله اصل 50 قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه و قوانین خاص موضوعه قانون حفاظت و بهسازی است. یعنی این سازمان کاملاً سازمانی حاکمیتی بوده و وظایف قانونی آن به طور اخص با وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور متفاوت است. سازمان حفاظت محیط زیست سیاست گذار و نظارتی بوده و بر این اساس، ساختار آن نهادینه شده است.
 
امتیاز دهی