.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 45 -پس از تضعیف جایگاه نظارتی– حاکمیتی سازمان طی سال های گذشته ، به نظر بازگرداندن این جایگاه برای سازمان بسیار سخت است، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شما در این حوزه چیست؟  اولین قدم احیاء شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور بوده است. براساس این اقدام مصوبات مورد نیاز زیست محیطی در این شورا طرح و به تصویب می رسد. همچنین ارتقاء جایگاه محیط زیست به عنوان دستگاهی حاکمیتی در قوانین برنامه تجلی می یابد که این امر در قانون برنامه ششم در دست اقدام است.
 
امتیاز دهی