.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 28 - من جنوبی هستم درخصوص مرگ و میر لاک پشت ها و دلفین ها که طی سال های گذشته زیاد بوده چکار کرده اید؟
در این زمینه اهم اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفته به شرح زیر است:
-         تشکیل شبکه امداد و نجات پستانداران دریایی و لاک پشتان دریایی
-         آموزش جوامع محلی درخصوص چگونگی حفاظت و نجات از پستانداران دریایی از جمله دلفین ها و لاک پشتان دریایی
-         تجهیز ادارات کل به ادوات و وسایل امداد و نجات پستانداران دریایی و لاک پشتان دریایی
-         انجام تحقیقات گسترده درقالب پروژه های تحقیقاتی جهت تعیین زیستگاه ها ،عوامل مرگ و میر و روش های حفاظت و احیاء زیستگاه و جمعیت
-         توسعه شبکه پاسگاه ها و محیط بانی های ساحلی بمنظور تدوین راهنمای امداد و نجات پستانداران دریایی
-         تدوین راهنمای صحرایی پایش و حفاظت از لاک پشتان دریایی
-         افزایش جرایم در آیین نامه قانون شکار و صید
-         تصویب پروتکل حفاظت از تنوع زیستی خلیچ فارس و دریای عمان توسط هیئت دولت تحت کنوانسیون کویت
 
 
امتیاز دهی