.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 20 - چرا به وضعیت اتوبوسه ای شهر ما رسیدگی نمی شود هم قراضه هستند و هم خیلی دود می کنند این اتوبوس های شرکت واحد تهران خیلی دود می کند چرا برای برخورد با آنها برنامه ای ندارید؟– اکبری از پاکدشت
طبق مصوبه 10/2/93 مقرر شده که خودروهای دیزلی فعال در شهرهای کشور ظرف مدت 24 ماه باید به فیلتر دوده مجهز شوند که دیگر بحث دود از خودروهای دیزل حل شود. ضمن اینکه از سال 1394 کل خودروهای دیزلی تولیدی و وارداتی باید مجهز به فیلتر دوده باشند .
 
امتیاز دهی