.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 10 - چرا مجازات شکارچیان غیرمجاز را افزایش نمی دهید که شکار غیرمجاز متوقف شود؟
برای آن دسته از افراد که به حقوق آحاد جامعه و طبیعت پایبند نیستند قطعا افزایش جرایم شکار غیر مجاز ضروری است. گسترش فعالیت آموزشی و مشارکت مردمی در پیشگیری از شکار غیرمجاز نیز البته بسیار مهمتر و موثر است. با این وجود سازمان حفاظت محیط زیست موضوع افزایش جرائم شکار و صید و بازنگری سیاست های شکار را در دست بررسی دارد.
 
امتیاز دهی