آخرین وضعیت حفره اوزن

به وب سایت دفتر لایه اوزن خوش آمدید
طرح تشکیل دفتر حفاظت لایه اوزن در سال 1372 ( 1993) تحت طرح توانمند سازی کشور ، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد، در کمیته اجرایی پروتکل مونترال به تصویب رسید و به طور رسمی از سال 1373 (1994) به صورت یک دفتر کار خود را آغاز نمود.  این دفتر بعنوان تنها مرجع ملی اجرائی مرتبط با برنامه های پروتکل مونترال می باشد که وظیفه هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای برنامه های کاهش تدریجی و حذف واردات و مصرف مواد مخرب لایه اوزن را طبق جدول زمان بندی پروتکل مونترال و در  قالب یک برنامه کشوری بر عهده دارد ادامه