واگذاری پروژه های مطالعاتی تمدید زمانی واگذاری طرح ها و پروژه های مطالعاتی ( با تمرکز بر بخش پسماند ) به دانشگاهها - با توجه به تمدید زمانی واگذاری طرح ها و پروژه های مطالعاتی ( با تمرکز بر بخش پسماند ) به دانشگاهها و موسسات علمی تا تاریخ  97/11/15 ، اعلام می دارد ، دانشگاههای متقاضی امر در اسرع وقت نسبت به مکاتبه و معرفی نماینده به این دفتر اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر