طرح کهاب اجرای طرح کهاب با هدف کاهش،هدایت ،انتقال وبازیافت بخارات بنزین

طرح کهاب :

 اجرای طرح کهاب با هدف کاهش،هدایت ،انتقال وبازیافت بخارات بنزین از سال 87 تاکنون براساس مصوبات متعدد هیات محترم وزیران توسط وزارت نفت اجرا وتحت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست بوده است . طرح مذکورمی بایست در انبارهای نفت، جایگاههای بنزین وهمچنین نفتکش هاانجام پذیرد. اجرای طرح کهاب در جایگاههای بنزین در دو بخش انجام می پذیرد :

  • Stage I : مربوط به کنترل وبازیافت بخارات بنزین در محل مخازن سوخت
  • Stage II : مربوط به کنترل و بازیافت بخارات  بنزین درمحل سوخت گیری خودروها

بخارات بنزین شامل ترکیبات مختلف از VOCs بوده که می توانند علاوه بر آثار زیست محیطی،  بر سلامت کارکنان جایگاههای بنزین و انبارهای نفت ( در وهله نخست )، مراجعین به جایگاهها ،ساکنین مناطق همجوار جایگاهها و انبارهای نفت تاثیرات سوء داشته باشد .  ازجمله این ترکیبات چهار ترکیبBTEX بوده که سرطانزایی بنزن کاملاً به اثبات رسیده است .

لذا به منظورپیگیری و نظارت هر چه دقیق تر برموضوع از حیث چالشهای موجود، علل تاخیردر اجرا و تکمیل طرح کهاب  و ...  سازمان محیط زیست علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با وزارت نفت و سایردستگاههای مرتبط، نسبت به تشکیل کارگروه با عضویت دستگاههای مرتبط با موضوع اقدام و مراتب تکمیل طرح را  به صورت مکرر پیگیری می نماید. امید است با برنامه ریزی و پیگیری بایسته توسط وزارت نفت و همکاری جایگاه داران محترم و همچنین سایردست اندرکاران موضوع،  بتوان گامی در جهت جلوگیری از انتشارمواد آلی فرار به محیط زیست برداشته وضمن تاثیر گذاری مثبت بر سلامت محیط زیست و شهروندان محترم ، موضوع صرفه جویی در مصرف سوخت نیز محقق گردد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر