\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

سازمان ها و مجامع و مراکز منطقه ای و بین المللی
1395/2/18 شنبه

 

عناوین کنوانسیون های بین المللی

1

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ تالابهای‌ مهم‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌ پرندگان‌ آبزی‌ (کنوانسیون‌ تالابها) رامسر

2

گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی (CITES)

3

کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت‌ برای‌ همکاری‌ دربارة‌ حمایت‌ و توسعه‌ محیط‌ زیست‌ دریایی‌ و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی‌ کویت‌

4

کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های‌ مهاجر وحشی (CMS)

5

کنوانسیون‌ وین‌ برای‌ حفاظت‌ از لایه‌ ازن‌ - وین‌

6

کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها

7

کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرات‌ اقلیمی‌)

8

کنوانسیون‌ تنوع‌ زیستی (CBD)

9

کنوانسیون‌ آیین‌ اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ برای‌ مواد شیمیایی‌ و آفت کش‌های‌ خطرناک خاص‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌ PIC  (روتردام‌)

10

کنوانسیون‌ مدیریت‌ زیست ‌محیطی آلاینده‌های‌ آلی‌ پایدار- POPs (استکهلم‌)

11

کنوانسیون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ دریایی‌ دریای‌ خزر - تهران‌

12

کنوانسیون میناماتا - جیوه (در مرحله تصویب در مجلس)

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین پروتکل الحاقی کنوانسیون های بین المللی

1

پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌ ـ الحاقی به کنوانسیون وین

2

پروتکل کیوتو - الحاقی به کنوانسیون تغییرات آب و هوا

3

پروتکل‌ ایمنی‌ زیستی‌ (کارتاهنا) - الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی

4

پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری - الحاقی به کنوانسیون کویت

5

پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره - الحاقی به کنوانسیون کویت

6

پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی ، مواد زیاد بخش و دفع آنها - الحاقی به کنوانسیون کویت

7

پروتکل‌ کنترل‌ انتقالات‌ برون‌ مرزی‌ مواد زائد خطرناک‌ و دیگر ضایعات‌ در دریا - الحاقی به کنوانسیون کویت

8

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده ساحلی - الحاقی به کنوانسیون کویت

9

پروتکل آمادگی واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی - الحاقی به کنوانسیون تهران

10

پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی - الحاقی به کنوانسیون تهران

 

عناوین
سازمانهای
منطقه ای

1

سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) (ROPME)

2

سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO)

3

سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (ECO)

4

بیانیه ماله در خصوص کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا و اثرات احتمالی فرامرزی آن در کشورهای جنوب آسیا

 

عناوین
کمیسیون ها و
برنامه های
بین المللی

1

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)  (ESCAP)

2

برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

3

برنامه‌ محیط‌ زیست‌ ملل‌ متحد (یونپ)‌ (UNEP)

4

برنامه‌ همکاریهای‌ زیست‌ محیطی‌ کشورهای‌ جنوب‌ آسیا (SACEP)

5

تسهیلات جهانی محیط زیست جف (GEF)

6

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)

7

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (کمیسیون ملی یونسکو) (UNESCO)

 

مراکز منطقه ای

1

مرکز منطقه ای بازل، استکهلم و روتردام

2

مرکز منطقه ای رامسر

 

1