پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه معتمد بر عهده کیست؟
مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه معتمد بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار آزمایشگاه معتمد است. در عین حال در صورت فعالیت پایش خوداظهاری آزمایشگاه معتمد در صنایع و واحدهای استانهای غیر از استان محل استقرار آزمایشگاه، اداره کل محیط زیست استان محل صنعت نیز بر عملکرد آن نظارت خواهد نمود. همچنین دفتر پایش فراگیر نیز در موارد مقتضی نظارت عالیه بر فعالیتهای آزمایشگاههای معتمد دارد
بيشتر