پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 نظارت بر آزمایشگاه معتمد و عملکرد آن در چه زمینه هایی صورت می گیرد؟ نظارت بر آزمایشگاه معتمد، علاوه بر موضوعات کمّی مانند محل آزمایشگاه، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی، پرسنل متخصص، مدارک و مستندات فنی و ... ، در زمان فعالیت آزمایشگاه و اقدامات خوداظهاری در پایش از جمله قراردادهای پایش، تفاهم با همکار، اعلام برنامه پایش، انجام نمونه برداری، انتقال و آنالیز نمونه، تهیه گزارش پایش و گزارشهای فصلی و سالانه و ... و بطور کلی هر اقدام مرتبط و تاثیرگذار در صحت و دقت پایش و خدمات آزمایشگاهی انجام می پذیرد.

 
بيشتر