پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی چگونه است؟
  • متقاضی می بایست مدارک و مستندات خود را از طریق سامانه بارگزاری کرده و پس از بررسی و تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان  به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید ارسال می گردد.
  • اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید مدارک مربوطه جهت بررسی و تایید صلاحیت فنی و تعیین سطح تاکسیدرمی به دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ارسال می نماید.
  • دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با تعیین وقت در موعد مقرر از متقاضی آزمون بعمل آورده  و نتیجه را  با تعیین سطح و گرایش کار در سامانه درج می نماید .
  • اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید نیز با عنایت به تایید دفتر موزه ذخایر ژنتیکی تایید نهایی را جهت صدور مجوز نهایی در سامان درج و نتیجه را به اداره کل استان ارسال می نماید.
بيشتر