پرسشهای متداول

يكشنبه 28 بهمن 1397 آیا افراد عادی نیز می توانند در صورت پیدا کردن جانوران وحشی در اینجا اطلاعات ثبت کنند؟ خیر ،باید مورد کشف شده را به اداره کل استان تحویل دهد تا کارشناسان اداره کل اطلاعات مربوط به مورد کشف شده را در سامانه وارد کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر