پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 چگونه اقدام به دریافت امریه کنیم؟ ابتدا در سایت سازمان بخش میز خدمات الکترونیکی بخش سامانه مشمولین ثبت نام نموده سپس با در دست داشتن مدارک به اداره کل محیط زیست محل سکونت خود مراجعه نمایند.
بيشتر