پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 چگونه می توان مجوز نمونه برداری را در یافت کرد؟ جهت دریافت مجوز های مربوطه باید ابتدا به سایت سازمان حفاظت محیط زیست وارد شده سپس در بخش دولت الکترونیک وارد میز خدمت الکترونیکی شده و در آنجا پنجره مجوز نمونه برداری را انتخاب و  اقدام نماید (که می بایستی متقاضی بر حسب نوع درخواست ، یکی از دو نوع  آیکون مورد نظر را انتخاب و سپس برحسب موارد مطروحه آمده در آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارایه پاسخ و ارائه  تصویر مدارک درخواستی اقدام  نماید  ( ضمیمه نمودن فایلهای مطروحه ) تا درخواست متقاضی  جهت رسیدگی و صدور مجوز ،به صورت الکترونیکی ثبت شود.
بيشتر