پرسشهای متداول

يكشنبه 28 بهمن 1397 در صورت اخذ مجوز به چه صورتی به متقاضی اطلاع رسانی می گردد؟ در این صورت پیامک  صدور مجوز به متقاضی ارسال می گردد ضمنا از طریق صفحه پیگیری نیز گردش کار و صدور مشخص می باشد.
بيشتر