پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 چگونه می توان مجوز ورود به منطقه (با مقاصد محتلف ) را در یافت کرد؟ (با اهداف گردشگری (اتباع ایرانی و اتباع خارجی ) / بحث های تحقیقاتی و نمونه برداری / فیلمبرداری و تهیه عکس در مناطق / تهیه مستند .) جهت دریافت مجوز های مربوطه باید ابتدا به سایت سازمان حفاظت محیط زیست وارد شده سپس در بخش دولت الکترونیک وارد میز خدمت الکترونیکی شده و در آنجا برحسب هدف متقاضی از ورود به منطقه ،متقاضی می تواند نسبت به انتخاب دو آیکون الف) ورود به مناطق و یا ب )آیکون نمونه برداری  اقدام نماید (که می بایستی متقاضی بر حسب نوع درخواست ، یکی از دو نوع  آیکون مورد نظر را انتخاب و سپس برحسب موارد مطروحه آمده در آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارایه پاسخ و ارائه  تصویر مدارک درخواستی اقدام  نماید  ( ضمیمه نمودن فایلهای مطروحه ) تا درخواست متقاضی  جهت رسیدگی و صدور مجوز ،به صورت الکترونیکی ثبت شود.
بيشتر