پرسشهای متداول

چگونه می توان مجوز ورود به منطقه (با مقاصد محتلف ) را در یافت کرد؟ (با اهداف گردشگری (اتباع ایرانی و اتباع خارجی ) / بحث های تحقیقاتی و نمونه برداری /  فیلمبرداری و تهیه عکس در مناطق / تهیه مستند .)
چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟
  • 1397/11/24 چهارشنبه
    چگونه می توان برای یک گونه مجوز خروج یا ورود CITES اخذ کرد؟
1