پرسشهاي متداول

يكشنبه 28 بهمن 1397 صدور مجوز باغ‌هاي وحش و پرندگان بر عهده چه نهادی است؟

با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم به اداره کل حفاظت محیط استانها مرجع صدور مجوز ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها می باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر