پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 چارچوب ورئوس وسرفصل تهیه گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی چیست؟ مطابق با شرح خدمات ، رئوس وسرفصل تهیه گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی موضوع تصویب نامه شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390 شورایعالی حفاظت محیط زیست.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر