پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 فهرست پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی کدامند؟ فهرست پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی مطابق با مصوبه مورخ 24/12/95 شورایعالی حفاظت محیط زیست می باشد كه در سایت سازمان حفاظت محیط زیست ، معاونت محیط زیست انسانی دفتر ارزیابی زیست محیطی بخش قوانین موجود می باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر