آیکون منو
فرم
ثبت فرم نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد
* نام آزمایشگاه معتمد
* شماره نامه اعلام زمان نمونه برداری
تاریخ نامه اعلام زمان نمونه برداری
نام استان مورد پایش
نام صنعت مورد نظر
نام نماینده صنعت
نام واحد داخلی مورد پایش
ثبت خروجی مورد پایش
ويرايش حذف

نام خروجی مورد پایش
ثبت پارامتر های ذکر شده در نامه جهت اندازه گیری
ويرايش حذف

پارامتر ذکر شده در نامه
تاریخ نمونه برداری
ساعت ورود کارشناسان دفتر پایش فراگیر/اداره کل
اسامی کارشناسان ناظر دفتر پایش/اداره کل

کارشناسان ناظر
ساعت ورود کارشناسان آزمایشگاه معتمد
نحوه هماهنگی ورود کارشناسان آزمایشگاه به واحد
ثبت اسامی کارشناسان آزمایشگاه و نحوه احراز هویت
ويرايش حذف

کارشناس اعزامی آزمایشگاه نحوه ی احراز هویت
بررسی دستگاه های پرتابل آزمایشگاه
ويرايش حذف

مدل دستگاه پرتابل آزمایشگاه شماره سریال دستگاه آنالیز کننده
کنترل گواهی کالیبراسیون دستگاه سنسور
تاریخ انقضای سنسور
بررسی وضعیت فرایند صنعت
زمان شروع نمونه برداری
ذکر محل نمونه برداری
تعیین نوع نمونه
تعداد نقاط نمونه برداری
نحوه فعالیت صنعت در زمان مراجعه
ثبت پارامتر های پایش شده
ويرايش حذف

نام پارامترپایش شده
زمان پایان نمونه برداری
ساعت خروج کارشناسان آزمایشگاه معتمد
ساعت خروج کارشناسان دفتر پایش / اداره کل
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *