آیکون منو
وزارت آموزش و پرورش
بند مصوبه نام پروژه  عنوان مصوبه مهلت اجرا اقدامات دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
1_8 درج مباحث مرتبط با آلودگی هوا در محتوای درسی مقاطع مختلف تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 6 ماه وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *