آیکون منو
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
بند مصوبه نام پروژه  عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
3_7 پایش بیماری ها و مرگ منتسب به آلودگی هوا به صورت سالیانه تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 ابتدای 1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت دوره ای انجام شده است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *