پروژه های اتمام یافته گروه جانوری :
 
  •  جمع آوری ماهیان آبهای داخلی و سواحل جنوبی دریای خزر
  • طرح ساماندهی نمونه های بندپایان بخش بی مهرگان دفتر موزه تاریخ طبیعی 

 
پروژه های در حال اجرا گروه جانوری:
 
  • شناسایی نمونه های نرم تن موجود در مخزن علمی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی