پروژه های اتمام یافته گروه گیاهی
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پارک ملی تندوره
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پناهگاه حیات وحش نایبندان
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پارک ملی بوجاق
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
 • معرفی  سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پارک ملی لار
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های منطقه حفاظت شده لشگردر
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پارک ملی ارومیه
 • معرفی سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های منطقه حفاظت شده سبزکوه
 • مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنیهای پناهگاه حیات وحش قمیشلو
 • مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنیهای پارک ملی بمو استان فارس
 • شناسایی تکمیلی و ساماندهی نمونه های گیاهی تیره های بارهنگ و کتان
 • تدوین مجموعه شناسه گیاهان ایران نهاندانگان (تک لپه ایها ) 
                پروژه های در دست اجرای گروه گیاهی
 • مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنیهای پارک ملی توران  استان سمنان
 • اجرای پروژه های شناسایی تکمیلی نمونه های گیاهی موجود در هرباریوم