پروژه های انجام شده :
  • جمع آوری و نامگذاری فسیلهای بی مهرگان در طبقات پرموتریاس  منطقه جلفا
  • جمع آوری و نامگذاری فسیلهای ماهی اطراف تبریز
  • مطالعه ، اکتشاف و استخراج فسیلهای مهره دار منطقه مراغه و ورزقان
  • مقدمه ای بر دیرین شناسی استان کرمان
  • شناسایی فسیلهای خارپوستان موجود در گروه دیرینه شناسی
  • مطالعه فسیلهای مرجان موجود در گروه دیرین شناسی
  • جمع آوری و مطالعه فسیلهای بی مهره خراسان جنوبی ( بیرجند)
  • جمع آوری و مطالعه فسیلهای  ایران مرکزی