بخشنامه ها ،آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 
عنوان شماره تاریخ نمایش
بند 14 ماده 115 --- ---
ماده 39 قانون مدیریت --- ---
بخشنامه جانمایی 206/7539 1390/4/1
•  دستورالعمل


•  سامانه اطلاعات فضاهای اداری (سافا)