معاونت محیط زیست طبیعی
نام سمت شماره تماس تصویر
حمید ظهرابی  معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 42781882
رضا اقتدار   معاون دفتر زیستگاههاو امورمناطق 42781901
طاهره افتخاری  مدیردفتر موزه  تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 42781883
مجید مقدم خرازیان مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی 88233091
علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید 42781898
هومن جوکار مدیرپروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 42781916
شیرین ابوالقاسمی مدیر طرح حفاظت از  زاگرس 42781905-42781884
ابولفضل آبشت مدیرطرح حفاظت از تالاب های ایران 88241658
 
اخبار
بيشتر