آیکون منو
اداره کل امور اداری
فرآیند ارتقاء رتبه
  1.  شرایط لازم جهت ارتقاء رتبه ( سوابق خدمتی گذراندن دوره های آموزشی تخصصی ارائه مقاله و  تألیفات در ارتقاء رتبه خبره و عالی )
  2. مطلع نمودن کارشناس مربوطه از طریق سیستم اتوماسیون اداری جهت ارائه مدارک .
  3. بررسی مدارک ارسالی از سوی کارشناس و تهیه فرم مربوط به ارتقاء در هر رتبه شغلی .
  4. تکمیل صورتجلسات مربوطه
  5. تهیه امضاء های مربوط به صورتجلسات توسط اعضای کمیته نیروی انسانی و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
  6. شماره نمودن صورتجلسات و ارائه به کارشناس صدور حکم.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *