آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.احکام کارگزینی
بخشنامه افزایش ضریب حقوق سال 1396
قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان سال 1395
تصویب نامه هیات وزیران شماره 142059/ت 53977 ه  مورخ 1395/11/14
آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جا به جایی محل خدمت کارمندان
آیین نامه به شماره 144206/ ت53143ه مورخ 18/11/95
تصویب نامه شماره 106545/ت140 مورخ 27/8/95 افزایش کمک هزینه مسکن ( نیرو های قرارداد کارگری و انجام کار معین )
بخشنامه وزارت کار افزایش حقوق سال 1395 (قرارداد انجام کار معین و کارگری )
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *