آیکون منو
معرفی دفتر

شرح وظایف دفتر
ماموریت های دفتر

ژیلا مهدی آقایی دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

علیرضا ساجدین معاون دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس


ژیلا مهدی آقایی

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

88233071-2

علیرضا ساجدین 

معاون دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

88233071-2

ساره گل محمدی

رییس گروه دفتر مشارکتهای مردمی

42781615-داخلی 1615

رعنا محمدی

کارشناس تشکل ها

42781061-داخلی 1061

صابره زیرک

"           تشکل ها

42781049-داخلی 1305

محمد صدقی

"           تشکل ها

42781049-داخلی 1049

پروانه ایوانکی

"               مشارکت مردمی

42781474-داخلی 1474

فرید خلجی علیایی

"                "                   "

42781025-داخلی 1025

سولماز اعتمادزاده

"                "                   "

42781025-داخلی 1025

مجتبی کمالو              

مسئول دفتر مشارکت های مردمی

42781728-داخلی 1728

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *