آیکون منو
رديفعنوانعنوان به لاتینفایلهای تاییدیه
1آب و هوا
آب وهواWeather -اقلیم Climate
Download
2آب‌های پذیرنده
Receiving water ( Version 1, Accepted on August 2013 )
Download
3آثار طبیعی ملی
National natural monument
Download
4آرایه
Taxon
Download
5آزمایشگاه معتمد محیط ‌زیست
Trusted environment laboratory ( Version 1, Accepted on August 2014 )
Download
6آلاینده آب
water pollutant
Download
7آلاینده محیط زیست
Environmental pollutant
Download
8آلاینده هوا
Air Pollutant
Download
9آلودگی آب
Water pollution
Download
10آلودگی دریا
Sea pollution
Download
11آلودگی صوتی
Noise Pollution ( Version 1, Accepted on August 2013 )
Download
12آلودگی محیط زیست
Environmental pollution
Download
13آلودگی ناشی از فلزات سنگین
Heavy metals pollution
Download
14آلودگی ناشی از مواد نفتی
Oil Pollution ( Version 1, Accepted on August 2014 )
Download
15آلودگی هوا
Air pollution
Download
16آلوده‌گر
Contaminant- pollutant

17آموزش محیط زیست
Environmental Education ( Version 1, Accepted on December 2013 )

18آموزش همگانی محیط زیست
Environmental Public Education ( Version 1, Accepted on December 2013 )

19آنتن‌های مخابراتی
Telecommunication Antennas ( Version 1, Accepted on August 2013 )
Download
20اثر گلخانه‌ای
Greenhouse Effect
Download
123456789>>>
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *