آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
راسته جوندگان
ORDER RODENTIA                     راسته جوندگان                             

FAMILY SCIURIDAE                   خانواده سنجاب ها (5 گونه )
                 
57-Funambulus pennantii  سنجاب بلوچی                                (Five-striped Palm Squirrel)
58-Sciurus anomalusسنجاب ایرانی                                       (Caucasian Squirrel)
59-Spermophilopsis leptodactylus سنجاب ناخن دراز              (Long-clawed Ground Squirrel)
60-Spermophilus fulvus سنجاب زمینی                                    (Yellow Ground Squirrel)
61-Spermophilus xanthoprymnus سنجاب زمینی پیر احمد        (Asia Minor Ground Squirrel)
 
FAMILY GLIRIDAE (Myoxidae)     خانواده  سنجابک ها( 4 گونه)         
62-Dryomys nitedula سنجابک درختی                                       (Forest Dormouse)
63-Myomimus setzeri سنجابک دم موشی ایرانی                         (Setzer's Mouse-tailed Dormouse)
64-Myomimus personatusسنجابک دم  موشی                          (Masked Mouse-tailed Dormouse)
 65-Glis glis اشکول                                                                    (Edible Dormouse)

FAMILY CALMYSCIDAE              خانواده هامسترهای دم دراز( 6 گونه)
66-Calomyscus urartensis هامستر ایرانی                                 (Urartsk Mouse-like Hamster) 
67-Calomyscus elburzensis هامستر دم دراز البرزی                   (Goodwin’s Brush-tailed Mouse)                         
68-Calomyscus hotsoni      هامستر هوستونی*                         (Hotson's Brush-tailed Mouse)
69-Calomyscus mystax      هامستر موشی افغانی*                     (Afghan Mouse-like Hamster)                                                 
70-Calomyscus grandis هامستر دم دراز فشمی                           (Noble Calomyscus)
71-Calomyscus bailwardiهامستر دم دراز زاگرسی                     (Mouse-like Hamster)
 
FAMILY CRICETIDAE    خانواده هامسترهای طلایی و ول ها( 16 گونه)
72-Mesocricetus brandti هامستر طلایی برانت                            (Brandt's Hamster)
73-Cricetulus migratorius هامستر خاکستری                           (Grey Dwarf Hamster)            
74-Arvicola amphibius ول آبزی                                            (Eurasia Water Vole)
 75-Chionomys nivalis ول برفی                                             (European Snow Vole)
 76-Microtus socialis ول اجتماعی                                           (Social Vole)
77-Microtus irani                                         ول ایرانی(Persian Vole)
 78-Microtus arvalis ول معمولی                                             (Common Vole)
79-Microtus transcaspicus ول خراسانی                                  (Transcaspian Vole)
80-Blanfordimys afghanus ول افغانی                                      (Afghan Vole)
81-Ellobius fuscocapillus ول حفار افغانی                                (Southern Mole Vole)              
82-Ellobius lutescens ول حفار کردی                                       (Transcaucasian Mole Vole)
83-Microtus levis            ول اروپای شرقی *                            (East European Vole)
84-Microtus paradoxus ول پارادوکس                                     (Kopetdag Pine Vole)
85-Microtus majoriول میجر                                                  Status: Least Concern                        
86-Microtus qazvinensisول قزوینی                                        Status: Data Deficien                          
87-Microtus schelkovnikoviول علفخوار                                (Schelkovnikov's Pine Vole)
 
FAMILY MURIDAE          خانواده موشها ( 2 زیر خانواده ) و(24 گونه )                               
SUB   FAMILY   GERBILLINAE       زیر خانواده جربیل ها ( 14 گونه)
88-Gerbillus mesopotamiae جربیل بین النهرین             (Mesopotamian Gerbil)
89-Gerbillus nanus جربیل بلوچی                                           (Dwarf Gerbil)
90-Tatera indicaجربیل هندی                                                 (Indian Gerbil)
91-Gerbillus aquilusجربیل کرمانی                                         (Swarthy Gerbil)
92-Gerbillus cheesmaniجربیل پا سفید                                     (Cheesman's Gerbil)
93-Rhombomys opimusجربیل بزرگ                                      (Great Gerbil)
94-Meriones crassus جرد ناخن زرد                                         (Sundevall's Jird)
95-Meriones hurrianae جرد هندی                                          (Indian Desert Jird)
96-Meriones libycusجرد لیبی                                                (Libyan Jird)
97-Meriones meridianus جرد نیمروز                                     (Mid-day Jird)
98-Meriones persicusجرد ایرانی                                            (Persian Jird)
99-Meriones tristramiجرد تریسترام                                        (Tristram's Jird)
100-Meriones vinogradovi جرد پاسرخ (آذری)                          (Vinogradov's Jird)
101-Meriones zarudnyi جرد زاردونی                                     (Zarundny's Jird)
SUB FAMILY   MURINAE   زیر خانواده موشها( 10 گونه)
102-Mus macedonicusموش یونانی (مقدونیه)                          (Balkan Short-tailed Mouse)
103-Mus musculus موش خانگی                                              (House Mouse)
104-Acomys dimidiatus موش خاردار                                     (Arabian Spiny Mouse)
105-Nesokia indicaموش ورامین                                           (Short-tailed Bandicoot Rat)
 106-Rattus pyctoris موش هیمالیایی                                          (Himalayan Rat)
 107-Apodemus flavicollis موش صحرایی گردن زرد                  (Yellow-necked Field Mouse)
108-Apodemus hyrcanicus موش صحرایی هیرکانی                   (Hyrcanian Field Mouse)
109-Apodemus uralensis موش صحرایی آرال                           (Pygmy Field Mouse)
110-Apodemus witherbyi موش صحرایی شیرازی                      (Steppe Field Mouse)
111-Golunda ellioti موش بوته زار هندی                                  (Indian Bush-rat)

FAMILY DIPODIDAE     خانواده دوپاها( 10 گونه)
112-Allactaga elater                              دوپای کوچک(Small Five-toed Jerboa)     
113-Allactaga euphraticaدوپای فرات                                    (Euphrates Jerboa)        
114-Allactaga firouziدوپای فیروز                                          (Iranian Jerboa)                
115-Allactaga hotsoni دوپای هوستن (بلوچی)                           (Hotson’s Five-toed Jerboa)
116-Allactaga williamsiدوپای ویلیام                                      
117-Jaculus blanfordi         دوپای بلانفورد (پامسواکی بزرگ) (Blanford’s Jerboa)
118-Jaculus jaculus دوپای مصری (پامسواکی کوچک)                (Lesser Egyptian Jerboa)
119-Dipus sagitta دوپای خراسانی                                           (Northern Three-toed Jerboa)
120-Paradipus ctenodactylusدو پای پنجه شانه ای *              (Comb-toed Jerboa)
121-Pygeretmus pumilio خرگوشک (خرگوش زمینی )                (Dwarf Fat – tailed Jerboa)                                           
 
FAMILY HYSTRICIDAE      خانواده تشی  ( 1 گونه)  
122-Hystrix indica تشی                                                          (Indian Crested Porcupine)

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *