آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
راسته خفاش ها


خُفاش یا شبکور تنها پستاندارانی است که بال دارد و قادر به پرواز است. خفاش از راسته خفاشان (Chiroptera) است و این نام به معنی "دست‌های بال مانند" است. بال‌های خفاش با بال‌های بقیه پرندگان متفاوت است و به گونه دیگری ساخته شده، اما در عوض پوست بالهای خفاش جنسی شبیه چرم دارد و دارای خاصیت ارتجاعی است که باعث می‌شود بال هایش در طول استخوان‌هایی که دست‌ها و انگشتان خفاش را حرکت می‌‌دهند کشیده شود.

دو گروه کلی از خفاش وجود دارد. گروه بزرگ‌تر، خفاش های حشره خوار، شبها غذای خود را شکار می‌‌کنند.گروه دوم خفاش های میوه خوار هستند. خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که قادرند پرواز کنند.

بیش از 1000 گونه خفاش وجود دارد. خفاش ها در تمام نقاط جهان به استثناء قطب های جنوب و شمال، یافت می‌‌شوند و این اختلاف و تنوع بین انواع خفاش ها را نشان می‌‌دهند.

    راسته خفاش ها               ORDER CHIROPTERA                           

FAMILY PTEROPODIDAE                 خانواده خفاش های میوه خوار( 1 گونه)
16-Rousettus aegyptiacusخفاش میوه خوار                                                    (Egyptian Fruit Bat)       
 
FAMILY RHINOPOMATIDAE    خانواده خفاش های دم موشی( 3 گونه)      
17- خفاش دم موشی کوچک                             (Lesser Mouse-tailed Bat) Rhinopoma hardwickii )
18-Rhinopoma microphyllum خفاش دم موشی بزرگ                          (Greater Mouse-tailed Bat)
19-Rhinopoma muscatellum خفاش دم موشی مسقطی                            (Small Mouse-tailed Bat)
 
FAMILY EMBALLONURIDA            خانواده خفاش های مقبره ای(2 گونه)
20- خفاش مقبره ای شکم برهنه ای                  Taphozous nudiventris (Naked-rumped Tomb Bat)
21-Taphozous perforatus خفاش مقبره ای معمولی                                          (Egyptian Tomb Bat)
 
FAMILY RHINOLOPHIDAE              خانواده خفاش های نعل اسبی(6 گونه)
22-خفاش نعل اسبی کوهستانی                                     Rhinolophus blasii(Blasius ׳ Horseshoe Bat)  
23-Rhinolophus bocharicusخفاش نعل اسبی بخارایی                             (Bokhara Horseshoe Bat)
24-Rhinolophus euryale خفاش نعل اسبی مدیترانه ای                  (Mediterranean Horseshoe Bat)
25-Rhinolophus ferrumequinum خفاش نعل اسبی بزرگ                        (Greater Horseshoe Bat)
26-Rhinolophus hipposideros خفاش نعل اسبی کوچک                             (Lesser Horseshoe Bat)
27-Rhinolophus mehelyi خفاش نعل اسبی مهلی                                      (Mehely's Horseshoe Bat)

FAMILY HIPPOSIDERIDAE            خانواده خفاش های بینی برگه ای(2 گونه)
 
28-خفاش بینی برگه ای سه دندانه               
   
 (Geoffroy's Trident Leaf-nosed Bat)   Asellia tridens
29-Triaenops persicus خفاش بینی برگه ای ایرانی                                            (Persian Trident Bat)
 
FAMILY VESPERTILIONIDAE       خانواده خفاش های شامگاهی(3 جنس ) و( 25 گونه )
   
   JENUS MYOTIS                                           
جنس خفاش های کوچک قهواه ای رنگ( 8 گونه)  

30-
خفاش بکشتاین                                                             Myotis bechsteinii(Bechstein׳s Myotis )  
31-Myotis schaubi خفاش شائوب                                                                           (Schaub's Myotis)
32-Myotis blythii خفاش گوش موشی کوچک                                       (Lesser Muse – eared  Myotis)
33-Myotis emarginatus خفاش حنایی                                                                  (Geoffroy's Myotis)
34-Myotis capaccinii خفاش انگشت دراز                                                             (Long-fingered Bat)
35-Myotis nattereri خفاش ارس                                                                                 (Natterer's Bat)
36-Myotis aurascens خفاش ریش دار جلگه ای *                                         (Steppe Whiskered Bat )  
37-Myotis nipalensis خفاش نپالی                                                                                  (Nepal Myotis)
JENUS PIPISRELLUS                    جنس خفاش های پی پیس ترل(4 گونه )
38-Pipistrellus kuhlii خفاش بال سفید                                                                       (Kuhl's Pipistrelle)
39-Pipistrellus pipistrellus خفاش لب کوتاه                                                      (Common Pipistrelle)
40-Pipistrellus arabicus خفاش عمانی                                                              (Arabian Pipistrelle)
41-Pipistrellus savii خفاش دو رنگ                                                                        (Savi's Pipistrelle)

JENUS NYCTALUS                         
جنس نیکتالوس(13 گونه )

42- خفاش گوش پهن                                                         Barbastella leucomela 
(Eastern Barbastelle)             
43-Eptesicus bottae خفاش زرد                                                                        (Botta's Serotine)
44-Eptesicus nasutus خفاش سندی                                                            (Sind Serotine Bat)
45- خفاش شمالی                                                                  Eptesicus nilssoni (Northern Bat)
46-Eptesicus serotinus خفاش سروتین                                                                        (Serotine)
47-Nyctalus lasiopterusخفاش جنگلی بزرگ                                                     (Greater Noctule Bat)
48-Nyctalus leisleriخفاش جنگلی کوچک                                                                    (Lesser Noctule)
49-Nyctalus noctula خفاش جنگلی معمولی                                                                               (Noctule)
50-Miniopterus fuliginosusخفاش بالدار علفزار شرقی*                            (Eastern Bent-winged Bat)
51-Otonycteris hemprichii خفاش پیکانی                                          (Hemprich's Long-eared Bat)
52-Plecotus auritus خفاش گوش بلند قهوه ای*                                               (Brown Long-eared Bat)
53- خفاش گوش بلند کوهستانی*                          Plecotus macrobullaris (Mountain Long-eared Bat)
54-Vespertilio murinus خفاش برفکی                                                                   (Particoloured Bat)
 
FAMILY MOLOSSIDAE خانواده خفاش های دم آزاد( 2 گونه)           
55-Tadarida aegyptiaca خفاش دم آزاد مصری                                             (Egyptian Free-tailed Bat)
56-Tadarida teniotis خفاش دم آزاد اروپایی                                                 (European Free-tailed Bat)
 
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *