انتصاب مدیرکل دفتر مديريت اقتصاد و فناوري محيط زيست
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب شدند
انتصاب عضو هیات ارزیابی اقامه نماز سازمان حفاظت محیط زیست
مديركل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالي منصوب شد
بيشتر
سال ۱۳۹۹ سال جهش تولید