منو

اطلاعات
نام معدن نام ماده معدنی اصلی
نوع ماده باطله اساسی استان
شهرستان بخش
دهستان آبادی
نام یا شرکت بهره بردار میزان ذخیزه قطعی معدن
نوع فعالیت روش استخراج
تامین آب استخراج
طریقه هدایت فاضلاب(صنعتی وانسانی) سیستم تصفیه فاضلاب
راه ارتباطی معدن نام روش استخراجی خاص
میزان موادمصرفی
میزان موادناریه مصرفی
برای استخراج هر تن ماده مصرفی
برای استخراج هرمترمکعب باطله برداری
کل مصرف سالانه
 
امتیاز دهی