كوچك يا بزرگ كردن بخش :.معاونت فنی
 وظایف معاونت فنی :
فعالیت ها و وظایف مربوط به حوزه معاونت فنی شامل سیاستگزاری و تدوین خط مشی های کلان محیط زیستی ،درمقیاس استانی، بر اساس اسناد بالادستی محیط زیست ، سند چشم انداز، قانون برنامه ادواری توسعه وسایرمواد قانونی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان متبوع. (بومی سازی سیاستها و برنامه ها)  میباشدکه بعضاً با بهره گیری و همکاری حوزه معاونت نظارت و پایش به عنوان بازوی اجرایی اداره کل قابل انجام است
اداره محیط زیست انسانی
·    راهبری دبیر خانه کارگروه های استانی محیط زیست همچون کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا- مدیریت پسماند- آمایش سرزمین- گرد و غبار و سایر کارگروههای تخصصی و پیگیری اجرای برنامه های مربوطه.
·    تهیه و تدوین برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای درخصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارایه راهکارهای مدیریتی و کنترلی .
·    بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن
·    بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنین فناوری هایی که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد
·    تجزیه و تحلیل(کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش .
·    بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص استقراروادامه فعالیت واحدها ی صنعتی ، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط.
·    مطالعه ، تحقیق و بررسی در زمینه چگونگی بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه ای شامل طرحهای در دست  بهره برداری در حال اجراء و در دست مطالعه
·    همکاری با ستاد در زمینه تعیین سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزیابی راهبردی آنها به منظور تعیین الگوهای مدیریتی با همکاری واحد های ذیربط
·     پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.
·    ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها و مناطق استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .
اداره محیط زیست طبیعی
·     مشارکت در تهیه طرح های مدیریت جامع وتفضیلی مناطق ، زیستگاههای خشک و بیابانی ، جنگلی ، مرتعی و کوهستانی و مدیریت غارها.
·     بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.
·     بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود دراستان با استفاده از روش های مختلف شناسایی منابع از جمله : آمار برداری ، نمونه برداری ، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی .
·     نقشه سازی منابع شامل نقشه های : اقلیم ، هیدرولوژی ، شکل زمین ، زمین شناسی ، خاک ،‌ پوشش گیاهی ، زیستگاهها و جانوران
·     انجام بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی و بررسی های لازم درباره عادات و رفتار ، تولید مثل و شناسایی گونه های مختلف حیات وحش .
·     انجام بررسیهای لازم و جامع در زمینه های شناسایی ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت ، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار ، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف پستانداران پرندگان /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت گونه های مختلف در استان و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری ، نادر ، در خطر انقراض و گونه های آسیب رسان براساس سرشماری و آمارهای دریافتی از معاونت نظارت و پایش
·    انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی پرندگان وحشی /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان استان به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت)
·    انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی ، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان
·    تجهیز ،ساماندهی ومدیریت موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی  استان.
·    شناسایی و رده بندی ، تبارشناسی و دیرینه شناسی فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی.
·    شناسائی جمعیتهای گیاهی درمعرض تهدید در زمیته های تنوع زیستی وذخائر ژنتیکی استان و اجرای راهکارهای ارائه شده
·    همکاری با ستاد در تهیه وآماده سازی مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه های هرباریومی ، بذر، چوب ، نمونه های سه بعدی و ...) ، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ، الکلی و ...) ، نمونه های سنگ ، کانی ، فسیل های گیاهی و جانوری .همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن .

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831