كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اثر طبیعی ملی رازیانه
اثرطبیعی ملی تنگ رازیانه
 این اثر با وسعتی معادل 58 هکتار در سال 1387 به این عنوان ارتقاء سطح یافت و حدود 00003/0درصد مساحت استان را تشکیل می دهد. تنگه رازیانه اثر طبیعی زیبایی است که در اثر ایجاد گسل و حرکات زمین بوجود آمده و چشم انداز ویژه ای را بوجود آورده است. این تنگه پدیده بسیار جالبی برای مطالعه پژوهشگران علوم زمین شناسی و آب شناسی و زمین شناسی آبهای زیرزمینی (هیدروژئولوژی) می باشد و به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و میکروکلیمای خاص و موقعیت طبیعی منحصر بفرد خود می تواند زیستگاه خوبی برای پرندگان مهاجر و بومی و خزندگان آن منطقه باشد. در صورت حفظ و حراست این اثر بسیار جالب و طبیعی می توان علاوه بر معرفی جاذبه های طبیعی و ارزشهای علمی آن، زیستگاه و پناهگاه مهمی را نیز برای حیات وحش فراهم نمود.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831