كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه حفاظت شده کبیرکوه
منطقه حفاظت شده کبیرکوه
منطقۀ حفاظت شدۀ جنگلی کبیرکوه منطقه ای کوهستانی بوده که در مختصات جغرافیایی 46درجه و 55 دقیقه تا 47 درجه و 20 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 10 دقیقه تا 33 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی در شهرستان دره شهر واقع است.
منطقه حفاظت شده کبیرکوه بر اساس مصوبه شماره 216 مورخ 25/ 7/1380 و به استناد بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با وسعتی معادل بیست هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی تعیین شده است. از آن تاریخ به بعد منطقه شاهد تحولات مثبتی در روند افزایش گونه‌های گیاهی و جانوری بوده و امروزه این منطقه یکی از مناطق شاخص استان ایلام در راستای تنوع گیاهی و جانوری است. این منطقه 009/0 درصد از کل سطح استان را شامل می گردد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831