كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ
این منطقه با وسعتی معادل 30 هزار هکتار در قسمت شمال و شمال غربی شهر ایلام واقع گردیده و به لحاظ برخورداری از موقعیت توپوگرافی ویژه و عوامل اکولوژیک منحصر به فرد خود تاثیر بسزایی در شرایط بیوکلیماتیک و تیپ آب و هوایی شهر ایلام دارد. منطقه مذکور طی مصوبه شماره 154 مورخ 27/11/75 به عنوان منطقه حفاظت شده به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است و این منطقه تقریباً 01/0 درصد از کل سطح استان را شامل می گردد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831