كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه شکار و تیراندازی ممنوع مرزی
منطقه شکاروتیراندازی ممنوع مرزی
به استناد بند «و» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست محدودة مرزهای زمینی کشور به عرض 7 کیلومتر از تاریخ 1/11/82 به مدت 7 سال به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع اعلام گردیده اند با توجه به 425 کیلومتر مرز مشترک استان ایلام با کشور عراق در حدود 297500 هکتار از مناطق مرزی استان که از زیستگاه های حائز اهمیت استان نیز می باشند به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع اعلام گردیده است. این منطقه تقریباً 02/0 درصد از کل سطح استان را شامل می گردد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831