كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره حراست
وظایف حراست
· صیانت از کارکنان و آگاه نمودن به موقع ایشان از نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضدانقلاب داخلی و خارجی  وعوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان .
· جمع آوری اطلاعات محیط ،مراکز تابعه و اقشار مرتبط و ارزیابی و تجزیه تحلیل اخبار و گزارش ها برای ارائه به بالاترین مقام دستگاه ذیربط و وزارت اطلاعات.
·  تعیین صلاحیت کارکنان (نامزدهای تصدی مشاغل حساس) ،پیمانکاران و هیات های اعزامی از -به خارج از کشور.
·  شناسایی عوامل فساد اداری ،مالی و اقتصادی در دستگاه وانجام اقدامات لازم.
·  نظارت و اجرای طرح های حفاظت و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با توجه به سیاستها و ضوابط مربوطه.
·  حفاظت از سیستمهای سخت افزاری ،نرم افزاری وشبکه اداره کل.
·  انجام امور  دبیرخانه محرمانه مکاتبات ،اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده .
·  صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان و کنترل افراد و وسایط نقلیه متردد به اماکن وتاسیسات .
·  نظارت و اجرای طرح های حفاظت فیزیکی در مورد اماکن ،اموال ،تاسیسات ، اشیا و اموال خاص،جلسات و مراسم ها .
·  اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غیر عامل .
·   برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیاز هریک از متصدیان مشاغل حساس.
 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831