ذرات معلق

به هر ماده به جز آب خالص که به صورت مایع یا جامد در اتمسفر تحت شرایط نرمال در اندازه میکروسکوپی یا زیرمیکروسکوپی اما بزرگتر از ابعاد مولکولی باشد، ذرات معلق می گویند. اندازه این ذرات متفاوت است . در صورتیکه اندازه ذرات معلق از یک مولکول بیشتر (قطر یک مولکول معمولا 0002/0 میکرون است) و از 500 میکرون کمتر باشد این ذرات می توانند بین چند ثانیه تا چند ماه در هوا معلق بمانند. ذراتی که اندازه آنها کمتز از 1/0 میکرون باشد به صورت تصادفی حرکت نموده و باذرات و مولکولهای دیگر تصادف می نمایند. ذراتی که قطر آنها بین 01/0 تا 1 میکرون است دارای سرعت متوسطی هستند که در مقایسه با سرعت باد اندک است. ذراتی که بزگتر از یک و کوچکتر از 20 میکرون هستند نیز دارای سرعت اندک بوده ولی قابلیت رسوب یا خارج شدن از هوا را دارا هستند و ذرات بزرگتر از 20 میکرون معمولا به واسطه نیروی جاذبه سریعا از هوا خارج می شوند. این گونه ذرات معمولا باعث تیره رنگ شدن هوای شهر شده و هرچه مقدار این ذرات بیشتر باشد هوای شهر آلوده تر به نظر می رسد
ذرات معلق در اثر فرایندهای احتراق یا گرمایش ایجاد شده و گرد و غبار ناشی از عملیات تولید، نقل و انتقال و فرایندهای بکارگیری مواد پودر شده را نیز شامل می شوند. بخش اعظم ذرات معلق موجود در هوا منابع طبیعی شامل زمین، اقیانوس ها و آتش فشان ها هستند. منابع مصنوعی ذرات معلق در مناطق شهری شامل صنایع مختلف از قبیل سیمان، ذغال سنگ، ذوب آهن، کارخانجات گچ پزی و کارگاههای بزرگ تراشکاری می باشد.