بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه
صورتجلسه نشست هم‌اندیشی مدیران کل آموزش دستگاههای مشمول آیین‌نامه بند الف ماده 189 به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت می باشد.

(به روز شده در تاریخ 91/7/19)
----------------------------------------------------------------------------------------

دومین صورتجلسه کارگروه بند الف ماده 189به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت می باشد.

(به روز شده در تاریخ 91/7/19)
----------------------------------------------------------------------------------------

اولین صورتجلسه کارگروه بند الف ماده 189به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت می باشد.

(به روز شده در تاریخ 91/7/19)
----------------------------------------------------------------------------------------
بيشتر